Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøvetaking - og analysekriterier, erukasyre

Kommisjonsforordning om prøvetakings- og analysekriterier for offentlig kontroll av nivåer av erukasyre i næringsmidler som erstatter kommisjonsdirektiv 80/891/EEC

Commission Regulation (EU) 2015/705 of 30 April 2015 laying down methods of sampling and performance criteria of the methods of analysis for the official control of the levels of erucic acid in foodstuffs and repealing Commission Directive 80/881/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten følger standardprosedyren.

Kommisjonsforordningen gjelder nye bestemmelser for prøvetaking - og analysekriterier for erukasyre i næringsmidler, og den bør sees i sammenheng med Kommisjonens regelrydding når det gjelder grenseverdiene for erukasyre i næringsmidler hvor disse fra og med 1. juli 2014 fremgår av den generelle forordningen om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler (forordning (EU) nr. 1881/2006). I den forbindelse så man at prøvetaking- og analysekriteriene for erukasyre i vegetabilsk fett og oljer, som i dag er regulert i et eldre direktiv (80/891/EØF), gir anvisning på en metode som ikke lenger er i bruk og som gir feil resultater. Kommisjonen har derfor utarbeidet forslag til nye bestemmelser om prøvetakings- og analysekriterier for erukasyre som nå gis i en egen forordning. Direktiv 80/891/EØF foreslås opphevet.

Merknader
Rettslige konsekvense

I Norge har vi hatt en egen forskrift om eurukasyre (forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v), hvor det i § 2 henvises til direktiv 80/981/EØF.

Den nye forordningen vil innebære at hele særforskriften kan oppheves, da de nye bestemmelser tas inn i det generelle regelverket om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da de prøvetaking- og analysekriterier som det henvises til i gjeldende regelverk gir feil resultater og ikke lenger er i bruk, er det viktig og riktig at regelverket oppdateres. Den nye rettsakten innebærer ingen horisontale utfordringer.

Ettersom den nye forordningen gjennomføres som norsk rett i det generelle regelverket for forurensende stoffer vil forordningen medføre en bedre og mer oppdatert regelverksstruktur også i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 705/2015
Basis rettsaktnr.: Forordning (EC) nr. 882/2004
Celexnr.: 32015R0705

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2015
Frist returnering standardskjema: 08.05.2015
Dato returnert standardskjema: 15.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.05.2015
Høringsfrist: 03.07.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen