Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI Canada

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/198 av 6. februar 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som omhandler opplysninger om Canada i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/198 of 6 February 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenz

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.02.2015

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. Canada hadde i desember 2014 utbrudd av høypatogen aviær influensa. Forordning (EU) nr. 198/2015 endrer vedlegg I av forordningen. Endringen består i regionalisering av Canada og det innføres strengere importkrav for produkter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influensa.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til forordning (EU) nr. 198/2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/198/EU
Celexnr.: 32015R0198

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen