Vet - HPAI Sveits

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. november 2013 om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i tilfelle av utbrudd av denne sykdommen i Sveits og om oppheving av beslutning 2009/494/EU

Commission Implementing Decision of 12 November 2013 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 to be applied in the event of an outbreak of that disease in Switzerland and repealing Decision 2009/494/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

I forbindelse med innlemmelse av Kroatia i EU er det nødvendig med enkelte justeringer av rettsakter som angår landet. Beslutning 2013/657/EU opphever beslutning 2009/494/EU. Bestemmelsene i 2009/494/EU videreføres, men henvisningene til Kroatia oppheves.

Det er forbudt å importere fjørfe, rugeegg, villfugl, kjøttprodukter fra disse, ubehandlet kjæledyrfôr som innholder dette, samt ubehandlede jakttrofeer fra villfugl fra områder der det er utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). Det gjøres unntak for kjøtt behandlet etter spesifikke metoder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endring av forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits. Endringene omfatter justering av tittel, oppdatering av EØS-henvisningsfeltet og fjerning av referanser til Kroatia.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen dersom man importerer viruset inn i landet vil derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/657/EU
Celexnr.: 32013D0657

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker