Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - Japan forbedret helsestatus - import kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/267 av 17. februar 2015 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om Japan i listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvor fra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/267 of 17 February 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Japan in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Tilstanden for dyrehelsen i Japan er forbedret for artene storfe, svin og fjørfe. På bakgrunn av dette føres Japan opp på lista over tredjeland hvor fra kjøtt og kjøttprodukter fra de aktuelle artene kan importeres. Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at det åpnes for importer fra Japan av kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, svin og fjørfe under visse behandlingskrav.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/267/EU
Celexnr.: 32015D0267

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen