CLP-endr-vaskemidler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 av 5. desember 2014 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) No 1297/2014 of 5 December 2014 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 ble vedtatt 5. desember 2014. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Forordning (EU) nr. 1297/2014 ble innlemmet i EØS-avtalen 20. mars 2015, og gjennomført i norsk rett 21. april 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 innføres strengere regulering for tøyvaskemidler i oppløselig emballasje. Det innføres krav om at ytre emballasje skal ha særskilt lukkemekanisme og den skal ikke være gjennomsiktig. Det stilles også krav til at den oppløselige emballasjen skal tilsettes ubehagelig smak. Videre skal emballasjen ha en gitt motstandsdyktighet mot trykk og fuktighet. Forordningen gjelder fra 1. juni 2015.Bakgrunn for de nye kravene er at det har blitt registrert økt uhell knyttet til tøyvaskemidler som er pakket i oppløselig emballasje. Det er spesielt små barn som er utsatt for slike uhell.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 vil gjøres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadene ved gjennomføring av rettsakten er vurdert til å bli relativt små. Endringene må gjennomføres dersom aktuell norsk industri skal kunne fortsette å omsette produkter i EU/EØS-markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Nyheter og informasjon om CLP og dokumenter knyttet til endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er videre en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1297/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1297/2014
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32014R1297

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2014
Frist returnering standardskjema: 19.01.2015
Dato returnert standardskjema: 19.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 53/2015
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 21.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.04.2015

Lenker