Endring av direktiv om opprettelse av et trafikkovervåknings- og informasjonssystem for skipsfarten

Kommisjonsdirektiv 2014/100/EU som endrer direktiv 2002/59/EF

Commission Directive 2014/100/EU amending Directive 2002/59/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Endringene er i all hovedsak språklige og presiserende, og inneholder ikke materielle endringer på nåværende tidspunkt. Noen av endringene tilrettelegger for at SafeSeaNet kan videreutvikles sentralt og nasjonalt. Dette legger videre til rette for informasjonsutveksling mellom medlemslandene. Det er imidlertid ikke konkrete nye bestemmelser i dette direktivet som vil medføre betydelige nye kostnader.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke behov for endringer i norsk lov eller forskrift på bakgrunn av dette direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet vil bare medføre begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Eventuelle tilpassinger som skulle bli nødvendig vil kunne ivaretas innenfor de budsjettrammene for dette virksomhetsområdet som ligger i Nasjonal Transportplan for 2014-2023.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)100
Rettsaktnr.: 2014/100/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2002/59/EF
Celexnr.: 32014L0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2014
Frist returnering standardskjema: 15.12.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: