Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i vedlegg - 14

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1368/2014 av 17. desember 2014 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og kommisjonsforordning (EU) nr. 1372/2013 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004

Commission Regulation (EU) No 1368/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Commission Regulation (EU) No 1372/2013 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2015

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vedlegg VI ved dens beslutning nr. 101/2015 av 30. april 2015, som trådte i kraft 1. mai 2015.

Sammendrag av innhold

Etter artikkel 88 om oppdatering av vedlegg i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger skal vedleggene til denne forordningen tas opp til revisjon med jevne mellomrom. Etter Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 92 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning.

Etter anmodning fra flere aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter vedtok Kommisjonen 17. desember 2014 forordning (EU) nr. 1368/2014 om endringer av vedlegg til forordning 987/2009 og av kommisjonsforordning 1372/2013.

Artikkel 1 gjelder endringer av forordning 987/2009. I vedlegg 1 (gjennomføringsbestemmelser til bilaterale avtaler som forblir i kraft og nye bilaterale gjennomføringsavtaler, herunder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til helsetjenester mv. mellom medlemsstater) strykes avsnittet "Danmark - Italia". I avsnittet "Frankrike-Luxembourg" erstattes punkt b med følgende tekst "Noteveksling av 17. juli og 20. september 1995 om vilkår for å avgjøre gjensidige krav etter artikkel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72 og noteveksling av 10. juli og 30. august 2013".

Artikkel 2 gjelder endringer i kommisjonsforordning 1372/2013.  I henhold til artikkel 92 i forordning 987/2009 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning. I kommisjonsforordning 1372/2013 artikkel 1 nr. 2 ble vedlegg XI til forordning 883/2004 endret, noe som således var en feil. Endringsbestemmelsen er derfor slettet ved artikkel 2 i kommisjonsforordning 1368/2014 med virkning fra 1. januar 2014.

Etter artikkel 3 trer forordningen i kraft 20 dager etter publisering. Forordningen ble offentliggjort i OJ L 366 av 20. desember 2014 (dvs. ikrafttreden 9. januar 2015), og skal anvendes fra 1. januar 2015 med unntak av artikkel 2 som skal anvendes fra 1. januar 2014.

Merknader
Forordningen ble vedtatt 17. desember 2014 i medhold av forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området

Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 mv. Det viktigste regelverket på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser. EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2.

Norske interesser

Rettsakten gjør endringer i vedlegg 1 til forordning 987/2009 om bilaterale avtaler og gjelder andre lands avtaler. Det dreier seg om justeringer av nasjonal teknisk og administrativ art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt. De vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Forhandlingssituasjonen

Rettsakten anses ikke som problematisk for norsk del. Rettsakten er EØS-relevant. Dette er også Kommisjonens mening, jf. merknaden i undertittelen ("Text with EEA relevance").

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke få administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Konklusjon

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1368/2014
Basis rettsaktnr.: 0883/2004
Celexnr.: 32014R1368

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2015
Frist returnering standardskjema: 18.02.2015
Dato returnert standardskjema: 18.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2015

Lenker