Kommisjonsdirektiv om endring av tredje førerkortdirektiv (koder)

Kommisjonsdirektiv 2015/653/EU om endring av Parlaments- og Rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive 2015/653/EU of 24 April 2015 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Forslaget ble vedtatt i EUs Førerkortkomite 24. oktober 2014, og ble sendt over til Rådet og Europaparlamentet samme dato. Forslaget ble vedtatt 24. april i2015 og publisert i Official journal 25. april.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har 24. april 2015 vedtatt endringsdirektiv 2015/653/EU  om endring av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv).

Endringsdirektivet gjelder oppdateringer av vedlegg I til tredje førerkortdirektiv, som inneholder harmoniserte fellesskapskoder som benyttes i førerkortet. Da tredje førerkortdirektiv ble vedtatt, ble kodene fra direktiv 91/439/EØF (andre førerkortdirektiv) videreført uten endringer og tilpasninger. Det har derfor vært behov for å oppdatere kodene i lys av vitenskapelig og teknologisk utvikling.

Forslaget innebærer en administrativ forenkling av kodesystemet. Noen koder slettes, noen slås sammen og noen forkortes. Det inneføres videre en fellesskapskode for alkolås som kommer til anvendelse for de landene som har innført krav til alkolås. Dette vil ha betydning særlig i kontrollsammenheng.

Generelt foreslås kodene å gjøres mer funksjons-orienterte, da de i dag i stor grad er rettet mot produktet. Forslaget innebærer også en mer presis ordlegging i kodene, og den nye ordleggingen tar i større grad høyde for framtidig utvikling.

Kodene deles inn i fire kategorier. Kode 1-9 med underkoder gjelder føreren og er medisinske koder, kode 10, 15, 20, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 50 med underkoder gjelder kjøretøytilpasninger, kode 61 til 69 gjelder begrenset bruk av føreretten og kode 70 til 97 er administrative koder.

Følgende koder er tatt bort i utkastet:

Kode 01.03, 01.04, 10.01, 10.03, 10.05, 20.02, 20.08, 20.10, 20.11, 25.02, 35.01, 40.02, 40.03, 40.04, 40.07, 40.08, 40.10, 40.12, 40.13,42.02, 42.04, 42.06, 43.05, 44.05, 44.06, 44.07, 44.07, 51, 90 med underkoder.

Ved kode 02 om hørselshjelp er underkodene tatt ut da disse er ansett å være overflødige.

Kode 05 med underkoder er tatt ut og situasjonene som var dekket av denne koden dekkes av de nye kodene 61 til 69.

Kode 30 er tatt ut, og delt inn i tre nye kodegrupper, 31 (tilpasninger av pedal), 32 (kombinert brems og gass) og 33 (kombinert brems, gass og styring).

Følgende koder er tilføyet i utkastet:

Kodene 31, 32 og 33 med underkoder.

Kode 40.14 og 40.15 tilføyes pga. teknologisk utvikling og nye produkter i markedet.

Kode 44 har fire nye underkoder, 44.09, 44.10, 44.11 og 44.12.

Nytt er også at det er tilføyet bokstaver som kan benyttes i kombinasjon med kodene 01 til 44: a) venstre, b) høyre, c) hånd, d) fot, e) midt, f) arm, g) tommel.

Disse skal erstatte kode 90 med underkoder, og skal bidra til å spare plass på førerkortet ved at man kan tilføye aktuell bokstav bak koden i stedet for at man, som i dag, må benytte en ekstra kode for å beskrive det samme.

Kode 47 gjelder kjøretøy som har mer enn to hjul og som ikke krever balanse av sjåføren ved start, stopp og stillstand. Koden skal knyttes til klasse AM og/eller A1 og/eller A.

Kodegruppe 60 er ny og inneholder kodene 61 til 69. Disse skal som nevnt erstatte det som i dag omfattes av kode 05 med underkoder.

Ny kode 69 gjelder alkolås. Flere medlemsstater har innført alkolås-program, og koden skal sikre en felles forståelse av restriksjonene i føreretten i EØS-området. Det ligger ingen forpliktelse for det enkelte land til å innføre alkolås-program.

Kodene vil sameksistere i en periode etter at endringsforslaget trer i kraft. Dette er nødvendig fordi kodene er i bruk på mange førerkort i dag, slik at det er nødvendig å kunne finne innholdet av den enkelte koden. Ingen koder er blitt gjenbrukt med et annet innhold enn tidligere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedlegg 4 til førerkortforskriften må oppdateres. Endringene medfører ikke store materielle endringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet krever endringer i Autosys førerkortregister. Dette må tas høyde for i Statens vegvesens budsjett for 2016.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Vurdering

Direktivet innebærer som nevnt en oppdatering av allerede eksisterende koder, som tar høyde for vitenskapelig og teknologisk utvikling. I tillegg til tilføying av alkolås-kode. De någjeldende kodene er implementert i førerkortforskriften.

Direktivet vurderes akseptabelt, og anses å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/653/EU
Basis rettsaktnr.: 2006//126/EF
Celexnr.: 32015L0653

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2015
Frist returnering standardskjema: 07.06.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2016