Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Vilkår docosatetraen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/308 av 26. februar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelsene for godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/308 of 26 February 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i desember 2014. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 27.02.2015. Forordning (EU) nr 1107/2009 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate, som kan inngå som aktivt stoff i plantevernmiddel,  får endrede vilkår for godkjenningen. Stoffet er oppført i liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning. Stoffet er godkjent frem til 31. august 2019. Stoffet er kun godkjent som lokkemiddel. Ny kunnskap gjør at det blir etterspurt mer dokumentasjon fra rettighetshaver. Dokumentasjonen må sendes innen 31. desember 2016.

Merknader 
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Dette stoffet er vurdert etter de gamle reglene.
  
Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser   
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.
  
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 308/2015
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R0308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2015
Frist returnering standardskjema: 28.04.2015
Dato returnert standardskjema: 24.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen