Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/404 av 11. mars 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene beflubutamid, captan, dimethoate, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanate, glufosinate, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/404 of 11 March 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances beflubutamid, captan, dimethoate, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanate, glufosinate, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl and propamocarb

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i desember 2014. Den ble  publisert i Official Journal of the European Union 12.03.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordning (EU) nr.  1107/2009  ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen for de aktive stoffene  beflubutamid, captan, dimethoate, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanate, glufosinate, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb utløper snart.  Det er mottatt søknader om fornyet godkjenning av disse stoffene, men godkjenningen utløper trolig før det blir tatt en beslutning om fornyet godkjenning. Siden forordning (EF) nr. 844/2012 gjelder disse stoffene er det nødvendig og sikre at søkerne får nok tid til å gjennomføre fornyelsesprosedyren i tråd med den nevnte forordningen. Derfor forlenges godkjenningen av disse stoffene frem til 31. juli 2018. Forordning (EF) nr. 844/2012 gir utdypende regler for søknadsprosessen, blant annet når det gjelder frister, innhold og format på søknader.

Merknader

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Disse stoffene er vurdert etter de gamle reglene (direktiv 91/414), men skal revurderes etter forordning (EU) nr. 1107/2009.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente aktive stoff blir oppdatert. .

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Beflubutamid, formetanate, ethoprophos, phosmet, pirimiphos-methyl har ikke vært søkt eller godkjent i Norge.

Captan var tillatt i en periode etter  dispensasjon på 1990-tallet, Dimethoate er tidligere godkjent, men fornyet godkjenning  ble avslått i 2012 pga dokumentasjonsmangler.

Fipronil er tidligere godkjent, men ble trukket av importør.

Folpet er søkt om godkjent, søknaden er ikke behandlet, Glufosinate og glufosinat-ammonium godkjent tidligere, fornyet godkjenning avslått i 2008

Methiocarb,  metribuzin og propamocarb er godkjent

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0404
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R0404

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2015
Frist returnering standardskjema: 27.04.2015
Dato returnert standardskjema: 24.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker