Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TSI - styring, kontroll og signal

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 om endring i beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen vedrørende delsystemet styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystemet

Commission decision (EU) 2015/14 amending Decision 2012/88 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans- European rail system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 16. juni 2015 nr. 686.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14, som ble publisert i OJ 7. januar 2015, inneholder nye tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for delsystemet styring, kontroll og signal i det trans-europeiske jernbanesystemet. Beslutningen inneholder ikke store materielle endringer fra tidligere TSI (beslutning 2012/88/EU) og er i hovedsak en forenkling og oppdatering av gjeldende rettsakt. Virkeområdet er imidlertid blitt utvidet til å gjelde for flere nett med en annen sporvidde enn den vanlige i EU (1435 mm. som i Norge) og det er definert nærmere hvordan håndtering av et system som ikke oppfyller alle krav i TSIen skal håndteres. Videre gjøres det i beslutningen unntak for bruk av ERTMS-ombordutrustning i kjøretøy som kun er tenkt å brukes nasjonalt, jf. pkt. 7.3.3.1. For ikke å forsinke innføringen av ERTMS kan det enkelte medlemsland imidlertid stille krav om at slikt kjøretøy likevel skal være utstyrt med ERTMS ombordutrustning jf. pkt. 7.3.3.3.  Rettsakten trer i kraft i medlemslandene 1. juli 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet av 16. juni 2015 nr. 686. Forskriften er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i jernbaneloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas i utgangspunktet ikke å ha ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller for det offentlige.

Statens jernbanetilsyn er imidlertid i dialog med aktørene i sektoren om behov/ønske om å innføre nasjonale krav om ERTMS-ombordutrustning også for kjøretøy som kun skal brukes nasjonalt, jf. punkt 7.3.3.3. Et slikt krav bør ta utgangspunkt i Jernbaneverkets implementeringsplan for ERTMS, og kravet om at alt nytt ombordutstyr skal være ERTMS-kompatibelt bør evt. gjelde fra 1. januar 2018. Vurdering av en eventuell innføring av et nasjonalt krav iht. beslutningens pkt. 7.3.3.3 vil skje i samråd med aktørene i sektoren og blir behandlet som egen sak hos Statens jernbanetilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært på høring.

Innføring av et nasjonalt krav om ERTMS-ombordutrustning fra et hensiktsmessig tidspunkt vurderes i samråd med aktørene i sektoren, og det vil bli innhentet uttalelse om økonomiske og administrative konsekvenser av å eventuelt innføre et slikt krav.

Vurdering

Rettsakten medfører små endringer fra gjeldende regelverk, som er gjennomført i norsk rett. Utvidelsen av virkeområdet medfører ingen endringer eller ytterligere forpliktelser for Norge, da hele det nasjonale jernbanenettet i dag er underlagt kravene i TSI CCS.

Statens jernbanetilsyn er i dialog med aktørene i sektoren om behov/ønske om å innføre nasjonale krav om ERTMS-ombordutrustning også for kjøretøy som kun skal brukes nasjonalt. Vurdering av en eventuell innføring av et nasjonalt krav vil skje i samråd med aktørene i sektoren og blir behandlet som egen sak hos Statens jernbanetilsyn.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/014/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32015D0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.05.2015
Dato returnert standardskjema: 02.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.06.2015

Lenker

Til toppen