Vet - tilleggsgarantier varroatose

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/266 av 16. februar 2015 som anerkjenner øya Man som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2015/266 of 16 February 2015 recognising the Isle of Man as free of varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Direktiv 92/65/EØF åpner for at EU-medlemsstatene kan søke Kommisjonen om fristatus/tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv sykdomsovervåking. Med beslutning 2013/503/EU opprettet Kommisjonen en liste over medlemsstater og områder den anser som fri for varroatose, som er en sykdom på bier, og hvilke varer det skal være forbudt å innføre til disse medlemsstatene/områdene. P.t. er Åland oppført på listen over medlemsstater/områder med fristatus for sykdommen. Denne rettsakten tilføyer Isle of Man og forbyr innførsel av bier og brukte bikuber til øya.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer at det blir forbudt å innføre bier og brukte bikuber til Isle of Man fra alle andre land/områder enn Åland. Det foregår i praksis ingen eksport av verken bier eller brukte bikuber fra Norge til Isle of Man. Rettsakten medfører derfor ingen konsekvenser for norske eksportører av slikt. Rettsakten innebærer at Mattilsynet ved veterinær grensekontroll av bier fra tredjestater må kontrollere at biene ikke skal til/sørge for at de ikke blir sendt til Isle of Man. Import av bier til/via Norge fra tredjestater hører likevel til sjeldenhetene, så dette blir neppe særlig ressurskrevende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/266/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32015D0266

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2015
Frist returnering standardskjema: 27.02.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.03.2015
Høringsfrist: 27.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker