Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. av forordning 669/2009 - 3. kv. 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1012 av 23. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1012 of 23 June 2015 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 23. juni 2015, med ikrafttredelse 1. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) 2015/1012 trer i kraft 1. juli 2015 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Ingen nye produkter.

Ut av listen:
- Bønner m/belg (uskallede) fra Kenya (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av en forbedring i situasjonen med produktet, med få funn av pesticider i produktet de siste årene.

Andre endringer:
- Vinblader fra Tyrkia (pesticider - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens, fra 20 % til 50 % på grunn av stadige funn av pesticider i produktet
- Korianderblader, basilikum, mynte og persille fra Vietnam (pesticider - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens, fra 20 % til 50 % på grunn av stadige funn av pesticider i produktene
- Okra og pepperfrukter (annet enn søte - capsicum spp.) fra Vietnam (pesticider - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens, fra 20 % til 50 % på grunn av stadige funn av pesticider i produktene

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fjerningen av bønner m/belg fra listen vil gjøre det lettere for næringen å importere dette produktet, mens Mattilsynet vil kunne få en besparelse i arbeid ved at disse produktene ikke lenger skal kontrolleres etter 669/2009-regelverket.

Økningen i kontrollfrekvensen for de tre produktgruppene (vinblader fra Tyrkia, koriander, basilikum, mynte og persille fra Vietnam og okra og pepperfrukter (annet enn søte - capsicum spp.) fra Vietnam) vil kunne medføre økte kostnader for næringen i forbindelse med prøvetaking, hvis de ønsker en direkteimport av disse produktene. En høyere kontrollfrekvens på disse produktene vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning for Mattilsynet i forbindelse med gjennomføringen av prøvene. Per tid har det ikke vært noen direkteimport til Norge av noen av de tre nevnte produktgrupper.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av bønner m/belg fra Kenya fremstår som fornuftig sett i forhold til at det vurderes at det ikke er knyttet noen risiko til dette produktet. 
Endringen av kontrollfrekvensen, fra 20 % til 50 %, for produktene vinblader fra Tyrkia, Korianderblader, basilikum, mynte og persille fra Vietnam og okra og pepperfrukter (annet enn søte - capsicum spp.) fremstår også som fornuftig, sett i forhold til at man har stadig funnet overskridelser av tillatt mengde pesticider i disse produktene. Kommisjonen har valgt å øke kontrollfrekvensen for å få mer data før videre tiltak blir vurdert, eksempelvis importforbud. Det har ikke vært noen direkteimport av disse produktene til Norge de siste årene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1012
Celexnr.: 32015R1012

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 29.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen