Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1408 av 19. august 2015 om godkjenningen av DL-methionyl-DL-methionin som fôrtilsetningsstoff til fisk og krepsdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1408 of 19 August 2015 concerning the authorisation of DL-methionyl-DL-methionin as a feed additive for fish and crustaceans

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av et nytt methioninpreparat som fôrtilsetningsstoff til fisk og krepsdyr. Det er klassifisert i kategorien "Ernæringsmessige tilsetningsstoffer" og den funksjonelle gruppe "Aminosyrer, deres salter og analoger", er framstilt kjemisk og er et krystallinsk stoff. European Food Safety Authority, (EFSA), har vurdert søknaden om godkjenning. De fant at preparatet trygt i bruk og at det er en effektiv L-methioninkilde til fisk og krepsdyr. Preparatet er ment å erstatte andre L-methioninpreparater i fôr til visse akvatiske dyr, da det er tungt løselig i vann. Det er ikke satt grenser for innhold i fôr, men det er viktig å tilpasse tilsetningen til fiskens behov for svovelholdige aminosyrer og innholdet av dem i fullfôrblandinger.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-Kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 9. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For oppdrettsnæringen vil det være positivt med aminosyretilsetning i fôret, som er tungt løselig i vann. Tilgjengelighetstida for aminosyren vil bli lengre, og opptaket hos fisken kan forbedres. Om fôrprodusentene vil ta det nye preparatet i bruk, vil være avhengig av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten og hva kundene etterspør.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å ta i bruk et L-methioninpreparat i fôret til akvatiske dyr, når det er tungt løselig i vann, er positivt for tilførselen aminosyren. Dette preparatet kan erstatte andre L-methioninpreparater som er mer lettløselige og som allerede er i markedet. Det er imidlertid viktig å vurdere fiskens aminosyrebehov, da bruken av vegetabilske råvarer stadig øker. De har en annen aminosyresammensetning enn animalske fôrmidler og er ulike seg i mellom også. Methionin er en begrensende svovelholdig aminosyre. Det er derfor gunstig at det ikke er satt grensverdier for innhold i fôret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1408
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1408

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 12.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker