Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1416 av 20. august 2015 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1416 of 20 August 2015 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder søknad om re-godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff med to funksjoner: 1) Konserveringsmiddel i fôr til alle dyrearter og 2) Syreregulator i fôr til matproduserende dyr. Begge er funksjonelle grupper i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, og preparatet er kjemisk framstilt. Aktivt stoff skal utgjøre >95,2% av preparatet. Som konserveringsmiddel er det satt grenser for største tillatte innhold på 20 g/kg fullfôr til katt, 10 g/kg fullfôr til mink og 4 g/kg fullfôr til alle andre dyrearter. Som syreregulator er grenseverdien 4 g/kg fullfôr til alle dyrearter med unntak av katt, mink og andre ikke-matproduserende dyr. Uansett klassifisering og formål, er det presisert at om det brukes ulike kilder for natriumbisulfat samtidig, skal ikke innholdet av dem tilsammen overstige grensen for størsteinnhold i fullfôr.  European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert re-godkjenningssøknaden og fant at preparatet er trygt i bruk, når grensene for størsteinhold overholdes. Det har ønsket effekt både som konserveringsmiddel og syreregulator i fôr til dyreartene det er godkjent til.

Det ble også søkt om re-godkjenning av natriumbisulfat som ensileringsmiddel. Ensileringseffekten viste seg imidlertid å være svært begrenset, så den anvendelsen ble ikke re-godkjent.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 10. september 2025.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden dette er en re-godkjenning, vil preparatene kunne benyttes på samme måte som syreregulator og konserveringsmiddel. Bruken som ensileringsmiddel vil ikke lenger være godkjent, da ensileringseffekten er for dårlig. Det er mange andre godkjente ensileringsmidler som kan erstatte natriumbisulfat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Da natriumbisulfat ikke har effekt som ensileringsmiddel, er et riktig ikke å re-godkjenne det. De andre formålene det er søkt re-godkjenning til, er godt dokumentert, og preparatet kan derfor trygt brukes som før til de anvendelsene. Samordning av grenseverdiene for tillatt innhold i fôr til matproduserende og ikke-matproduserende dyr er positivt. jf forordning (EU) 2015/1414.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1416
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1416

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 12.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker