Økodesign, revisjon av vannpumper 547/2012

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av vannpumper og vannpumpeenheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 547/2012

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for water pumps and water pump units pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, repealing Commission Regulation (EU) No 547/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

NVE publiserte nettnyhet om oppstart av revisjonsstudien 20. juni 2015. 

Møte i Samrådsforum ble gjennomført 29. oktober 2019. 

Den 2. oktober 2019 ble utkast til forordning lagt ut på høring på NVEs nettsider. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har utarbeidet arbeidsdokumenter (forslag til regelverk) som ble drøftet på et møte i Samrådsforum 29. oktober 2019. Forslaget til regelverk omhandler vannpumper og vannpumpeenheter. Forordningens virkeområde er sentrifugalvannpumper og vannpumpeenheter beregnet på pumping av rent vann, herunder slike som er innebygd i andre produkter. 

Forordningen får ikke anvendelse på følgende produkter, unntatt når det gjelder informasjonskravene fastsatt i Vedlegg II, punkt (c), (d), og (p): 
a) vannpumper og vannpumpeenheter som er konstruert spesielt for pumping av rent vann ved temperaturer under -10 °C eller over 120 °C, unntatt når det gjelder opplysningskravene fastsatt i Vedlegg II, punkt 2(k) til 2(m), 
b) vannpumper og vannpumpeenheter som er konstruert spesielt for bruk ved brannslokking,
c) fortrengningsvannpumper og fortrengningsvannpumpeenheter,
d) selvfyllende vannpumper og selvfyllende vannpumpeenheter.

Det er tatt inn en ny bestemmelse om omgåelse av kravene i artikkel 6. Etter første ledd er det forbudt å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at produktets ytelse automatisk endres under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Etter annet ledd må produktets egenskaper heller ikke forringes som følge av senere oppdateringer, uten at sluttbrukeren på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke. En programvareoppdatering må aldri medføre at produktets yteevne endres på en slik måte at kravene til miljøvennlig utforming som gjelder for samsvarserklæringen ikke oppfylles, jf. artikkel 6 tredje ledd. 

Økodesignkrav

Utkastet til forordning etablerer energieffektivitetskrav og produktinformasjonskrav til vannpumper og vannpumpeenheter.

Vannpumper

Energieffektivitetskrav og produktinformasjonskrav har virkningsdato 1. januar 2022.

Vannpumpeenheter 

Energieffektivitetskrav har virkningsdato 1. januar 2023.

Produktinformasjonskrav har virkningsdato 1. januar 2022.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).


Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. .../... av XXX vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

EU-kommisjonen har gjennomført en revisjonsstudie av produktgruppen, samt en kravforberedende studie for Lot 28, pumper for avløp og spillvann og Lot 29, pumper for rentvann, basseng og fontener. I forslaget til ny forordning som foreligger nå, er det sentrifugalvannpumper og vannpumpeenheter, beregnet på pumping av rent vann, herunder slike som er innebygd i andre produkter, som vil omfattes av økodesignkrav. Når forordningen skal revideres om noen år, skal det vurderes om det vil være hensiktsmessig å inkludere andre typer pumper, slik som pumper for avløp og spillvann og pumper for basseng. 

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 547/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker