Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Isopyrazam vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1106 av 8. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 når det gjelder vilkår for godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1106 of 8 July 2015 amending Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 1037/2012 as regards the conditions of approval of the active substance isopyrazam

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.07.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt.  Rettsakten  ble publisert i Official Journal of the European Union 09.07.2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Isopyrazam får endrede vilkår for godkjenningen. Stoffet er tidligere oppført i liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). Bakgrunnen for ny vurdering var at søker hadde frist på seg til å levere utfyllende dokumentasjon om metabolitter. Den nye dokumentasjonen skulle vært innlevert senest 31. mars 2015 i tråd med kravene i forordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012.  Det ble mottatt søknad om forlengelse av frist, og det ble funnet grunnlag for å utvide  fristen for innlevering av dokumentasjon til 31. juli 2017.

Merknader 
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 
  
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
 
Administrative og økonomiske konsekvenser   
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.
  
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Preparat med isopyrazam har vært søkt godkjent i Norge, men ble avslått på grunn av manglende dokumentasjon.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1106
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R1106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2015
Frist returnering standardskjema: 01.10.2015
Dato returnert standardskjema: 28.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 264/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen