Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av forordning om resirkulert plast

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1906 av 22. oktober om endring av forordning (EF) nr. 282/2008 om resirkulerte plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med matvarer

Commission Regulation (EU) 2015/1906 of 22 October 2015 amending Regulation (EC) No 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Vedtatt i EU

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av forordning (EU) nr. 282/2008 om resirkulerte plastmaterialer og gjenstander beregnet for å komme i kontakt med næringsmidler. Forordning 282/2008 er hjemlet i rammeforordningen om matkontaktmaterialer, forordning (EU) nr. 1935/2004.

I forordning (EU) nr. 282/2008 oppstilles krav til materialer og gjenstander av gjenvunnet plast, vilkår for godkjenning av gjenvinningsprosesser og informasjon om søknadsprosedyrer for godkjenning av en slik prosess. Kommisjonen godkjenner gjenvinningsprosesser basert på risikovurderinger fra EFSA. Selve godkjenningsprosessen er regulert i art. 6 som for Kommisjonens beslutningsprosedyre henviser til art. 11 nr. 3 i rammeforordningen (EF) nr. 1935/2004. Rammeforordningen viste opprinnelig videre til art. 23 nr. 3 som igjen viste til framgangsmåten fastsatt i § 5 i rådsbeslutning 1999/468/EF (regulatory procedure). Rammeforordningen ble imidlertid endret ved forordning (EF) nr. 596/2009, og endringen medførte at det nå ble henvist til rådsbeslutning 1999/468/EF art. 5a (regulatory procedure with scrutiny). Rådsbeslutning 1999/468/EF er nå erstattet av forordning (EU) nr. 182/2011 av Europaparlamentet og Rådet som opphevet alle artikler med unntak av art. 5a. Henvisingen til art. 5a innebærer imidlertid en forskriftsprosedyre og ikke enkeltvedtaksprosedyre som er det aktuelle i forhold til godkjenning av gjenvinningsprosesser for plast. Kommisjonen foreslår derfor nå å endre forordning (EU) nr. 282/2008 slik at det blir henvist til riktig prosedyre, dvs en direkte henvisning i art. 6 nr.1 i forordning (EU) nr. 282/2008 til art. 5 (examination procedure) i forordning (EU) nr. 182/20011.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten innebærer at forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler(matkontaktforskriften), må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da rettsakten kun gjelder endring av henvisningen til beslutningsprosedyre for søknader om gjenvinningsprosesser for plastmaterialer, vil rettsakten ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske næringsaktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer utelukkende henvisninger til EUs prosedyrer for beslutningsprosesser. I utgangspunktet regnes slike rettsakter ikke som EØS-relevante og tas ikke inn i EØS-avtaleverket. I dette tilfellet mener imidlertid Mattilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel da også norske søkere om godkjenning av en gjenvinningsprosess for plastmaterialer, får søknaden vurdert av EFSA og godkjent av EU-kommisjonen. Dette som følge av tilpasningsteksten til forordning (EU) 282/2008 jf. EØS avtalen vedlegg II, kap. XII 56. Den myndighetsoverføring som her er tillagt EU-kommisjonen ble grundig vurdert og etablert ved implementering av forordning (EU) nr. 282/2008.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1906
Basis rettsaktnr.: 1935/2004
Celexnr.: 32015R1906

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen