Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1020 av 29. juni 2015 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner og verpefjørfe av mindre økonomisk viktige arter (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1020 of 29 June 2015 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for laying (holder of the authorisation Kemin Europa N.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er godkjent et utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Tidligere er preparatet godkjent som fôrtilsetningsstoff til en rekke fjørfearter, med unntak av de innen artene som brukes i eggproduksjon. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert det nye bruksområdet og finner at preparatet er trygt i bruk og at det kan ha en viss effekt på eggproduksjonen hos verpefjørfe. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 20. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får mulighet til å bruke dette preparatet i enda flere fôrblandinger. Det kan føre til kostnadssparing, da lagerhold av ulike mikroorgansimepreparater til fjørfefôr kan reduseres og innkjøp av større kvanta kan bli aktuelt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å utvide bruksområde for et fôrtilsetningsstoff er positivt, da EFSA har vurdert bruken både som trygg og i noen grad effektiv til formålet. Det kan gjøre lagerhold og bruk av mikroorganismepreparater i fjørfefôr enklere for fôrindustrien. Det er imidlertid mange tilsvarende preparater i markedet, så om dette er eller vil bli tatt i bruk avhenger av forhold ved den enkelte virksomheten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1020
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2015
Frist returnering standardskjema: 28.07.2015
Dato returnert standardskjema: 28.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen