Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI Canada Ontario

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/908 av 11. juni 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Canada i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/908 of 11 June 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. april 2015 og publisert på OJ den 13. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. Canada har tidligere i år hatt et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i en British Columbia. Dette utbruddet er nå bekjempet og beskyttelsestiltakene gitt i forordning (EU) 2015/198 kan derfor oppheves.

Den 8. april 2015 ble det oppdaget et nytt utbrudd av HPAI H5N2, denne gangen i Ontario. Det pålegges derfor beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra de affiserte områdene. På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av canadiske myndigheter godkjenner kommisjonen de av Canada foreslåtte grensene for regionalisering i forbindelse med utbruddet.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 endres derfor i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.


Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/908/EU
Celexnr.: 32015R0908

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen