Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-mygg-BE

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 23. april 2015 om en polydimethylsiloksanbasert formulering brakt i omsetning med henblikk på myggbekjempelse, jf artikkel 3, stk. 3 i (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/655 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 on a polydimethylsiloxane-based formulation placed on the market to control mosquitoes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. april 2015 (jf korrigendum publisert i OJ 29. april 2015 (L110)). Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2015/655 sier at en polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse ikke skal regnes som et biocidprodukt. Formuleringen tilfører vannspeil en silikonfilm som gjør overflatespenningen så lav at den forhindrer mygglarvers ånding og forhindrer hunnmyggen i å legge egg på vannoverflaten. Formuleringen utgjør en fysisk hindring for myggens mulighet for å formere seg, og i henhold til artikkel 3(1)(a) i biocidforordningen skal ikke produkter med en rent fysisk eller mekanisk virkningsmekanisme regnes som biocidprodukter. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Belgia for å fastsette om denne formuleringen til denne anvendelse er et biocidprodukt. I tillegg foreligger det et korrigendum til beslutning (EU) 2015/655 som retter datoen for utferdigelse av beslutningen fra 23. april 2015 til 24. april 2015 (publisert i Official Journal 29. april 2015 (L 110)).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/655 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0655
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015D0655

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2015
Frist returnering standardskjema: 08.06.2015
Dato returnert standardskjema: 27.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2015

Lenker

Til toppen