Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EASA gebyrforordningen - trukket

Trukket - Forslag til endring av Kommissjonsforordning (EC) nr. 319/2014 av 27 mars 2014 om avgifter og gebyrer pålagt av EASA -

Proposal to amend Commission Regulation (EC) N) 319/2014 of 27 March 2014 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EASA har utgitt Note on EASA  proposal to amend Commission Regulation (EC) nr. 319/2014 of 27 March 2014 on the fees and charges levied by EASA. Forslaget til regelverk har blitt diskutert i EASA-komiteen. Medlemsstatene er delte i synet på hvor mye gebyret skal øke. Kommisjonen har presisert at det ikke dreier seg om en økning i pensjoner, men kun en omlegging av finansieringen.

Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA.

Luftfartstilsynet har sendt forslag til endring av EASAs gebyrforordning på høring til de berørte norske organisasjoner fra 24. april 2015 til 15. juni 2015. På nåværende tidspunkt har Luftfartstilsynet ikke mottatt negative reaksjoner fra organisasjonene.

FORSLAGET ER TRUKKET

Kommisjonen opplyste under EASA-komitemøtet møtet 8. og 9. juli 2015 at at de har skrinlagt dette forslaget, ettersom effektiviseringstiltak i EASA har vist at det kun trengs 750.000 euro for å dekke EASAs pensjonsforpliktelser. Dette beløpet kan dekkes inn gjennom EASAs reserver. Det er derfor ikke behov for å endre EASAs gebyrer på det nåværende tidspunktet.

Sammendrag av innhold

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har forslått endringer i forordning nr. 319/2014 av 27. mars 2014.

Forslaget angår revisjon av EASAs gebyrforordning for å inkludere bidrag til EASAs pensjonskostnader. Disse kostnadene har så langt vært dekket av Kommisjonen. Gebyrtariffene foreslås økt med 3 % fra 2016 for å ta høyde for EASAs betaling av pensjonskostnader for gebyrfinansierte stillinger f.o.m. dette år. Resten av disse pensjonskostnadene hentes inn gjennom effektiviseringstiltak internt i EASA. EASA og Kommisjonen har som mål å la de reviderte reglene tre i kraft 1. januar 2016. Denne økningen har vært forutsatt i lengre tid – også i fortalen til forordning nr. 319/2014 13. ledd.  En annen større revisjon av gebyrforordningen ventes i 2018, for at gebyrene bedre vil reflektere EASAs reelle kostnader. Denne større revisjonen skal også ta høyde for effekten av EASAs program «value for money».

Forslaget er begrunnet med at det skjer en endring fra en skattefinansiert offentlig finansiering til en finansiering som betales av den private luftfartssektoren. Kommisjonen vil konsultere den berørte delen av industrien, men det ventes ingen vesentlige motforestillinger fra de større aktørene i industrien.

Det kan nevnes at EASAs gebyrinntekter fra industrien forventes å bli ca. 92 millioner euro i 2016, som er et konservativt estimat bygget på aktiviteten i industrien. Det er vanskelig å se for seg annen måte å dekke disse pensjonskostnadene på totalt EUR 7.5 millioner. Antall norske bedrifter som EASA opptrer ovenfor direkte er av beskjedent antall (4 organisasjoner).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EF-traktatens art. 80 og 251.

Endringsforordningen til (EF) nr. 319/2014, vil bli gitt med hjemmel i forordning 216/2008 (basisforordningen).

Forordningen, hvis den blir vedtatt, vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleeuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. For de fire norske organisasjoner vil økningen av gebyrene få begrenset konsekvens.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget.

Vurdering

Betaling av gebyrer er en viktig inntektskilde for EASAs virksomhet. De foreslåtte endringene  fremstår som rimelige. Samferdselsdepartementet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 20.04.2015
Høringsfrist: 15.06.2015
Frist for gjennomføring:
Til toppen