Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endret grenseverdi ikke-dioksiniknende PCB pigghå

Utkast til forordning som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 angående grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB i villfanget pigghå (Squalus acanthias)

Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of non dioxin-like PCBs in wild caught spiny dogfish (Squalus acanthias)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forslaget til rettsakt endrer forordning (EF) nr. 1881/2006. Forslaget er å øke grenseverdien for summen av ikke-dioksinliknende PCB (idl-PCB) i pigghå fra 75 til 200 ng/g våtvekt. Grenseverdiene for dioksiner og dioksinliknende PCB endres ikke. Bakgrunnen for forslaget er data som viser at nivåene av ikke-dioksinliknende PCB i pigghå kan være høyere enn dagens grenseverdi, selv når fisken er fanget i henhold til god fiskeripraksis.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til rettsakt krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til rettsakt medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndighetene eller næringa.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til rettsakt er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Forslaget er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen. Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Vurdering

Grenseverdien for ikke-dioksinliknende PCB (idl-PCB) i muskelkjøtt fra fisk er på 75 ng/g våtvekt. Ny kunnskap viser imidlertid at denne grenseverdien kan være satt urimelig lavt når det gjelder pigghå (Squalus acanthias). Selv når pigghåen er fanget i rene farvann, hvor den har hatt normale vekstvilkår, har den ofte nivåer av idl-PCB godt over den nåværende grensen. Et av prinsippene for fastsettelse av grenseverdier i regelverket om visse forurensende stoffer i næringsmidler er at de skal settes så lavt som det er mulig å oppnå med god fiskeri-, landbruks- og/eller produksjonspraksis. Rettsakten innebærer at grenseverdien for idl-PCB i muskelkjøtt fra pigghå heves til 200 ng/g våtvekt, dvs, på samme nivå som for fiskelever. Til sammenlikning er grenseverdien for idl-PCB i muskelkjøtt fra ål på 300 ng/g våtvekt. Pigghåbestanden er regnet som kritisk truet på den norske rødlista fra 2010, og det er derfor forbudt å fiske pigghå. Forbudet gjelder også for fritidsfiskere. I det kommersielle fisket er det tillatt med en viss mengde bifangst. Siden det dermed omsettes og spises lite pigghå i Norge, medfører ikke forslaget en økt helserisiko. Forslaget til rettsakt er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0704/2015
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32015R0704

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2015
Frist returnering standardskjema: 08.05.2015
Dato returnert standardskjema: 08.05.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2015
Høringsfrist: 11.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen