Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EXPO Milano 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/329 av 2. mars 2015 om et unntak fra Unionens dyre- og folkehelsebestemmelser om innførsel i Den Europeiske Union av animalske næringsmidler bestemt til EXPO Milano 2015 i Milano (Italia)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtatt i EU 14. januar 2015. Publisert Official Journal 3. mars 2015, trer i kraft i EU 23. mars 2015.

Sammendrag av innhold

I Milano, Italia, skal det i perioden 1. mai - 31. oktober 2015 holdes en internasjonal utstilling ved navn "EXPO Milano 2015". Det sentrale temaet i denne utstillingen skal være «Feeding the planet – Energy for life», og det forventes at rundt 150 land vil delta. På grunn av temaet vil tredjeland ha behov for å introdusere sine matvarer, deriblant animalske produkter, på utstillingen.

Ikke alle tredjeland som deltar på utstillingen er autoriserte til å eksportere animalske produkter til Unionen. På bakgrunn av dette trenger man å gjøre visse endringer av de import- og hygienereglene som gjelder for animalsk mat. Endringene vil gjelde i utstillingsperioden. Endringene er som følger:

Når det gjelder dyrehelseperspektivet, må alle dyrehelsekrav i dagens import- og transittregelverk oppfylles. Dette gjøres for å beskytte Unionen dyrehelsestatus.

Når det gjelder folkehelseperspektivet, kan produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland (unntatt muslinger i alle former) importeres til EXPO Milano 2015 uten å oppfylle alle kravene i Unionens importregelverk. Det er under forutsetning at produktet oppfyller det aktuelle tredjelandets hygieneregelverk og er godkjent for human konsumpsjon i det landet. Dette vurderes da slik at folkehelserisikoen ved å spise disse produktene på utstillingen, tilsvarer risikoen når en reisende fra Unionen besøker det aktuelle tredjelandet. Den italienske myndigheten skal i tillegg sikre at produkter som importeres til utstillingen ikke konsumeres eller blir markedsført utenfor EXPO Milano sitt område og at ansatte på utstillingen er kjent med at produktene ikke oppfyller Unionens importkrav.

For å redusere risikoen det innebærer å tillate import av animalske produkter som ikke oppfyller alle krav i Unionens regelverk, skal det føres streng kontroll med produktene. Produktene skal også være sporbare i alle ledd av transport, lagring, levering og destruksjon. Til dette skal Unionens felles database TRACES (Trade Control and Expert System) brukes. Produktene skal så langt det er mulig transporteres direkte til utstillingen (eller via tollager), og den strenge kontrollen skal foregå inntil produktene har blitt konsumert eller behandlet som avfall, slik at det ikke kan bli markedsført i Unionen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer ikke eksisterende norske forskrifter, men fastsettes som en egen tidsbegrenset forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produkter av animalsk opprinnelse som ankommer norske tollstasjoner ment for EXPO Milano 2015, skal behandles lik som andre importerte produkter. Rettsakten anses derfor å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjør det mulig å arrangere en internasjonal utstilling med trygg mat fra tredjeland og anses derfor som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/329/EU
Celexnr.: 32015R0329

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 13.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen