Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/0897 av 11. juni 2015 om godkjenningen av thiaminhydroklorid og thiaminmononitrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyreater

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/0897 of 11 June 2015 concerning the authoriastion of thiamine hydrochloride and thiamine mononitrate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene..

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om re-godkjenning av to vitamin B1-preparater, thiaminhydroklorid og thiaminmononitrat, og samtidig er det søkt om å utvide godkjenningen til også å gjelde tilsetting i drikkevann. Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese, og i fast form har de en renhet på minst 98,5%. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at tilsetningen både i fôr og vann er trygge. Preparatene er også effektive kilder for  B1-vitamin til alle dyrearter. Det er ikke satt grenser for tilsetning i fôr eller drikkevann til noen dyrearter. Sammen med navnet på vitaminpreparatet kan "Vitamin B1" angis ved merking.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og de er derfor gitt en overgangsordning. Da kan preparatene, og premiks og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EUs fastre komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører  endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke gi konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før, og restlagrene fra tidligere godkjenning kan brukes opp innen en gitt tidsfrist. Det er god ressursutnyttelse for alle parter. Tilsetting av preparatene i drikkevann er det bønder som gjør, og det er mest aktuelt i fjørfenæringen. En må være oppmerksom på at tilsetning i både i fôr og i drikkevann samtidig kan medføre overforbruk. Det er ikke direkte skadelig, men gir unødvendige kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsaktforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Siden det er en re-godkjenning vil bruken som tilsetningsstoff i fôr være som før. Tilsetning i drikkevann er et nytt bruksområde, men selv uten grenseverdier for tillatt mengde, vil det ikke medføre fare. Det kan imidlertid ble en ekstra kostnad dersom en bruker fôr som er tilsatt vitamin B1 samtidig som preparatet tilsettes drikkevann. Når betegnelsen vitamin B1 kan brukes sammen med preparatnavnet ved merking, er det enklere for brukerne å vite hvilket preparat dette er.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0897
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0897

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.06.2015
Frist returnering standardskjema: 26.06.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen