Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1104 av 8. juli 2015 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 om godkjenningen av en ny form av preparatene av alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22) produsert ved hjelp av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604) (innehaver av godkjenningen Kerry Ingredients and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1104 of 8 July 2015 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 as regards the authorisation of a new form of the preparations of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) (holder of the authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er gitt godkjenning til et enzympreparat i flyteden form som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Det samme preparatet, men i fast form, ble godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og til fjørfe av mindre økonomisk viktige arter både til liv og slakt ved forordning (EU) nr. 237/2012. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden. De finner at det flytende preparatet både er trygt i bruk og at det har positiv effekt på slaktekyllingenes vekst og trivsel. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er fastsatt grenseverdier for minste tillatte mengde for hver av de to enzymene alfa-galaktosidase og endo-1,4-beta-glukanase for at preparatet skal ha ønsket effekt. Likeså er det gitt anbefalinger om en største tilsatte mengde for hver av dem. Godkjenningsperioden for dette preparatet er den samme som  preparatet i fast form har, dvs. 9. april 2022. Rettsakten medfører at forordning (EU) nr. 237/2012 blir endret til å omfatte enzympreparatet både i fast og flytende form. Den flyende formen er imidlertid bare godkjent til bruk i slaktekyllingfôr.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det flytende enzympreparatet er ikke søkt godkjent til bruk i drikkevann, men bare som tilsetning til fôr. Hvorvidt det er attraktiv for fôrindustrien, da det allerede finnes tilsvarende i fast form, avgjør den enkelte av virksomhetene ut fra egne forutsetninger.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsaktforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Dette enzympreparatet vil omsettes både i fast og flytende form. Det har samme bruksbetingelser for slaktekyllingfôr i fast og i flytende form.  For fôrindustrien vil det være et økonomisk og praktisk spørsmål hvilket de vil velge. Til bruk i flytende tilskuddsfôr kan det flytende preparatet være aktuelt. Det er ikke godkjent for tilsetning i drikkevann.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1104
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 19.06.2015
Dato returnert standardskjema: 19.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 238/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker