Godkjenning av foretaksspesifikke parametere

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/498 (EU) av 24. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre for bruk av foretaksspesifikke parametere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/498 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the supervisory approval procedure to use undertaking-specific parameters in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden kan ikke tas inn i norsk regelverk gjennom en henvisning i forskrift før Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EF) og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35) er tatt inn i EØS-avtalen.

Den tekniske standarden angir prosedyrer for godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametere i beregningen av solvenskapitalkravet under Solvens II (direktiv 2009/138/EF). Standarden omfatter krav til foretakets søknad og den videre godkjenningsprosessen. Standarden bør inntas i norsk rett gjennom en henvisning i Solvens II-forskriften (tilsvarende henvisningen til forordning 2015/35 med gjennomføringsbestemmelser for Solvens II).

Vurdering

Den tekniske standarden antas ikke å medføre spesielle utfordringer for norske forsikringsforetak eller Finanstilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/498/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC
Celexnr.: 32015R0498

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2015
Frist returnering standardskjema: 15.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker