ITS for valutaer med en svært snever definisjon av kriterier for sikkerhetsstillelse i sentralbanker

Teknisk gjennomføringsstandard (EU) 2015/233 13. februar 2015 for valutaer hvor sentralbankens kriterier for godkjennelse av sikkerhetsstillelse er definert svært snevert i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 of 13 February 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies in which there is an extremely narrow definition of central bank eligibility pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og har trådt i kraft i EU, og den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Forordningen gir utfyllende regler om kapitalkrav i banker mv. I henhold til artikkel 416 (3) i CRR-forordningen (EU) nr. 575/2013, skal institusjoner rapportere aktiva som oppfyller visse krav for å kvalifisere til likvide aktiva i likviditetsreservekravet (Liquidity Coverage Ratio - LCR). Som hovedregel skal aktivaene være godkjent for sikkerhetsstillelse i en sentralbank. Man kan se bort fra kravet om at aktivaene skal være godkjent for sikkerhetsstillelse for standard likviditetsoperasjoner i en sentralbank hvis sentralbankens kriterier for godkjennelse av sikkerhetsstillelse er definert særlig snevert. Denne ITSen lister de aktuelle valutaene som har en snever definisjon for sikkerhetsstillelse i den aktuelle sentralbanken. Det er kun bulgarsk lov som oppfyller dette kriteriet.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative kostnader

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere i Norge.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 233/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0233

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2015
Frist returnering standardskjema: 09.06.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker