Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om LCR

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/61 av 10 Oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsdekning for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen skal tre i kraft 1. oktober 2015 i EU.

Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsreglene for banker mv., og gir gir nærmere definisjon av kravet til likviditetsdekning (LCR) og hvordan denne skal beregnes. Det gis regler om sammensetningen av, og krav til, likvide aktiva som inngår i likviditetsbufferen, samt utfyllende regler om hva som skal defineres som utbetalinger og innbetalinger de nærmeste 30 dagene i en stressituasjon.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 61/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2015
Frist returnering standardskjema: 15.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen