Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester - endring 2015/552

Kommisjonsforordning (EU) 2015/552 av 7. april 2015 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolylfluanid og trifluralin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/552 of 7 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,3-dichloropropene, bifenox, dimethenamid-P, prohexadione, tolylfluanid and trifluralin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolylfluanid og trifluralin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) reasoned opinions og annen relevant informasjon.

Selv om forordningen allerede er vedtatt i EU gjelder de nye grenseverdiene (MRLene) først fra 28. oktober 2015 i EU. Endringene innebærer opphevelse av flere grenseverdier eller fastsettelse av lavere grenseverdier for mange stoffer/produkter og det er derfor gitt en overgansgperiode før endringene i MRLer trer i kraft også av hensyn til produsenter i tredjestater. Grenseverdiene (før implementering av denne forordningen) vil gjelde for produkter som er lovlig produsert før 28. oktober 2015.

Endringer i MRL i forordning (EU) 2015/552

1,3-dikloropropen: alle autorisasjoner for plantevernmidler som inneholder stoffet 1,3-dikloropropen er trukket tilbake fra markedet i EU.  Av den grunn er derfor grenseverdier, med unntak av MRL gitt i henhold til importtoleranse og i overenstemmelse med CXL basert på tredjelandshelserisikovurdereringer, fjernet. Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og overført med nevnte endringer til Vedlegg V.

Bifenoks: For alle andre produkter enn bygg, havre, rug og bygg er MRL er det fastsatt ved analytisk bestemmelsesgrense LOQ. Disse vil variere noe, avhengig av produkt som analyseres. Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og overført med nevnte endringer til Vedlegg II.

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/552 (mg/kg)

Bygg, havre, rug og hvete

0,1*

0,02*

Dimetenamid-P: MRL er redusert i produktene peanøtter, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, gresskarkjerner og sukkerbete. Eksisterende MRL er opprettholdt for vårløk, salat og urter, men vil bli revurdert etter to år pga foreløpig manglende informasjon. EFSA har vurdert at det ikke foreligger noe human fare å opprettholde gjeldene verdier for disse stoffene. Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og overført med nevnte endringer til Vedlegg  II.

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/552 (mg/kg)

Peanøtter, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, gresskarkjerner og sukkerbete

0,02*

0,01*

* analytisk bestemmelsesgrense LOQ.

Proheksadion: For produktene vindruer, jordbær, bær fra halvbusker, andre småfrukter og bær, bygg, hvete, humle og produkter av svin, storfe, får og geit er MRL senket. MRL er fastsatt for stenfrukter. For andre produkter er MRL opprettholdt da det ikke foreligger human fare å opprettholde gjeldene verdier for disse stoffene. Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og overført med nevnte endringer til Vedlegg II.

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/552 (mg/kg)

Stenfrukter

0,05*

0,1

* analytisk bestemmelsesgrense LOQ.

Tolylfluanid: Produktet er ikke lengre oppført i listen over produkter som kan brukes. MRL er satt til standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg for alle produkter. Vedlegg V er endret i henhold til disse endringene.

Trifluralin: Produktet er ikke lengre oppført i listen over produkter som kan brukes. MRL er satt til standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg eller ved analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle produkter. Vedlegg V er endret i henhold til disse endringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Stoffet 1,3-dikloropropen er godkjent som ugrassmiddel i Norge. Endingene vil ikke ha betydning for norsk landbruk.

Forutsatt at regelverksendringen på det tidspunktet er fastsatt i forskrift vil endringene gjelde fra 28. oktober også i Norge.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten har blitt korrigert for å rette opp datoen gitt i art. 2 - Regulation (EC) No 396/2005 - datoen 28. april 2015 er rettet til 28. oktober 2015.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0552
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R0552

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker