Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester - endring 2015/603

Kommisjonsforordning (EU) 2015/603 av 13. april 2015 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 2-naftyloksyacetic syre, acetoklor, kloropikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic acid, acetochlor, chloropicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil and spinosad in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av 2-naftyloksyacetic syre, acetoklor, kloropikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) reasoned opinions og annen relevant informasjon.

Selv om forordningen allerede er vedtatt i EU gjelder de nye grenseverdiene (MRLene) først fra 7. desember 2015 i EU. Endringene innebærer opphevelse av flere grenseverdier eller fastsettelse av lavere grenseverdier for mange stoffer/produkter og det er derfor gitt en overgansgperiode før endringene i MRLer trer i kraft også av hensyn til produsenter i tredjestater. Grenseverdiene (før implementering av denne forordningen) vil gjelde for produkter som er lovlig produsert før 7. desember 2015.

Endringer i MRL i forordning (EU) 2015/603

2-naftyloksyacetic syre: alle autorisasjoner for plantevernmidler som inneholder stoffet 2-naftyloksyacetic syre er trukket tilbake fra markedet i EU. MRL er derfor satt til analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle produkter. Det er oppført i Vedlegg V hvor stoffer med kun standardverdier eller analytisk bestemmelsesgrense er gitt.

Acetoklor: alle autorisasjoner for plantevernmidler som inneholder stoffet acetoklor er trukket tilbake fra markedet i EU.  Det er derfor hensiktsmessig å sette MRL lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle produkter.  Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og plassert med endrede verdier i Vedlegg V, hvor stoffer med kun standardverdier eller analytisk bestemmelsesgrense er gitt.

Kloropikrin: alle autorisasjoner for plantevernmidler som inneholder stoffet kloropikrin er trukket tilbake fra markedet i EU.  Det er derfor hensiktsmessig å sette MRL lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle produkter.  Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og plassert med endrede verdier i Vedlegg V, hvor stoffer med kun standardverdier eller analytisk bestemmelsesgrense er gitt.

Diflufenican: Stoffet har vært oppført på vedlegg IV hvor det har vært vurdert at MRL ikke er nødvendig. Stoffet er revurdert og overført til Vedlegg II hvor MRL er fastsatt for ulike produktgrupper. MRL er satt for oliven for oljeproduksjon, bygg, havre, hvete og rug. Det var manglende informasjon for mange produkter; sitrusfrukter, mandler, valnøtter, kjernefrukter, stenfrukter, druer, kiwi, pepperrot og animalske produkter. Det er satt en frist til 17. april 2017 for å framskaffe ny informasjon angående restverdier i disse produktene. Ellers er MRL satt lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle andre produkter.

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/ (mg/kg)

Oliven

-

0,2

Bygg, havre, hvete og rug

-

0,02

Flurprimidol: alle autorisasjoner for plantevernmidler som inneholder stoffet kloropikrin er trukket tilbake fra markedet i EU.  Det er derfor hensiktsmessig å sette MRL lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle produkter.  Stoffet er fjernet fra Vedlegg III og plassert med endrede verdier i Vedlegg V, hvor stoffer med kun standardverdier eller analytisk bestemmelsesgrense er gitt.

Flutolanil: Stoffet har vært oppført på vedlegg IV hvor det har vært vurdert at MRL ikke er nødvendig. Stoffet er revurdert og overført til Vedlegg II hvor MRL er fastsatt for ulike produktgrupper. MRL er satt for poteter og spiselig avfall fra animalske produkter. Det var manglende informasjon for mange produkter; søtvierfamilien, belgfrukter, artiskokk, pepperrot, flere animalske produkter, melk og egg. Det er satt en frist til 17. april 2017 for å framskaffe ny informasjon angående restverdier i disse produktene. Ellers er MRL satt lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle andre produkter. Rest definisjonen er endret (flutolanil og metabolitter som inneholder 2-trifluorometylbenzoic).

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/ (mg/kg)

Poteter

-

0,1

Ris

-

2

Spiselig avfall fra svin, storfe, sau, geit, hest, andre husdyr

-

0,2

Spinosad: Stoffet har vært oppført på vedlegg IV hvor det har vært vurdert at MRL ikke er nødvendig. Stoffet er revurdert og overført til Vedlegg II hvor MRL er fastsatt for ulike produktgrupper. MRL er satt for mange produkter, se tabellen under. Det er manglende informasjon for flere produkter; for enkelte blomsterkålarter, spinat, artiskokk, kornprodukter, pepperrot og enkelte animalske produkter. Det er satt en frist til 17. april 2017 for å framskaffe ny informasjon angående restverdier i disse produktene. Ellers er MRL satt lik analytisk bestemmelsesgrense LOQ for alle andre produkter.

Produkter

MRL (mg/kg)

Ny MRL 2015/ (mg/kg)

Sitrusfrukter, kjernefrukter

-

0,3

Nøtter

-

0,07

Aprikos/fersken

-

0,6

Kirsebær/Plommer

-

0,2

Druer

-

0,5

Jordbær

-

0,3

Bjørnebær/bringebær/

-

1,5

Blåbringebær

-

1

Andre små frukter

-

1,5

Kiwi

-

0,05

Pasjons frukter

-

0,7

Bananer

-

2

Papaya

-

0,5

Reddik

-

0,3

Løk/vårløk

-

0,07/4

Tomat/pepper/aubergine

-

0,07/4/0,07

Agurk spiselig skall og ikke spiselig skall

-

0,3/1

Kål

-

2

Blad grønnsaker og ferske urter

-

10-60

Belg fersk

-

0,3

Stengelgrønnsaker

-

0,2-5

Animalske produkter

-

0,1-3

Melk

-

0,2

Egg

-

0,2

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

I Norge er spinosad godkjent som plantevernmiddel til tomat, agurk, salat, krydderurter og jordbær. Videre er diflufenikan brukt til ugrasmiddel for en- og tofrøede blader bla. for bygg, høst- og vårhvete, rug og hvete. Dette kan ha betydning for bruk av de nevnte plantevernmidlene.

Endingene vil ikke ha vesentlig betydning for norsk landbruk.

Forutsatt at regelverksendringen på det tidspunktet er fastsatt i forskrift vil endringene gjelde fra 7. desember også i Norge.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0603
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R0603

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2015
Frist returnering standardskjema: 29.05.2015
Dato returnert standardskjema: 29.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen