Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - utfyllende bestemmelser om opplysninger vedrørende strukturerte finansielle instrumenter

Kommisjonsforordning (EU) 2015/3 av 30. september 2014 som supplerer Europa -Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder om opplysninger vedrørende strukturerte finansielle instrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/3 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on disclosure requirements for structured finance instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen skal ha virkning i EU fra 1. januar 2017. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regulering til forordning 1060/2009 om kredittvurderingbyråer med senere endringer som fastslår at den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA skal opprette et nettsted med opplysninger om strukturerte finansielle instrumenter. Forordningen gir detaljerte regler om hvilke opplysninger som skal rapporteres om strukturerte finansielle instrumenter og og på hvilket format.  Forordningen gir også regler om hvem som har ansvar for rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift om kredittvurderingsbyråer ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 3/2015
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32015R0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2015
Frist returnering standardskjema: 30.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker