Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om periodisk rapportering av kredittvurderingsbyråenes honorarer og honorarstrukturer til ESMA

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/1 av 30. september 2015 som supplerer Europaparlamentets og Rådsforordning 1060/2009 vedrørende tekniske standarder for periodisk rapportering av kredittvurderingsbyråenes honorarer og honorarstrukturer til den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten

Commission delegated regulation (EU) 2015/1 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the periodic reporting on fees charged by credit rating agencies for the purpose of ongoing supervision by the European Securities and Markets Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser om rapportering av ulike forhold knyttet til kredittvurderingsbyråene honorarer og honorarstruktur til ESMA. Rapporteringen vil være et ledd i ESMAs løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråene. Forordningen er gitt med hjemmel i kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift om kredittvurderingsbyråer ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0001/2015
Basis rettsaktnr.: 1060/2009/EU
Celexnr.: 32015R0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2015
Frist returnering standardskjema: 30.04.2015
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker