Tilsynsmessig praksis for modellvurderinger

Teknisk standard vedrørende prosedyrer for tilsynsmyndighetenes vurdering av internmodell under Direktiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Den tekniske standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene skal behandle en søknad om å få benytte internmodell til å beregne solvenskapitalkravet under Solvens II (Direktiv 2009/138/EF).  Standarden angir hva slags dokumentasjon selskapene skal sende inn og tidsfrister og prosedyrer for tilsynsmyndighetenes behandling av søknaden.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før Omnibus II (Direktiv 2014/51/EF) er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Tilsynsmyndighetene skal ikke offentliggjøre hvilke selskaper som har søkt om tillatelse til å benytte internmodell, noe som ikke er i tråd med tilsvarende praksis for banker.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/460/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker