Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av oksesæd

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/569 av 7. april 2015 om endring av vedleggene til gjennomføringsbeslutning 2011/630/EU når det gjelder likestilling mellom offisielt tuberkulosefrie storfebesetninger i medlemsstater og New Zealand og informasjon om sædmengde i helsesertifikatmodellen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/569 of 7 April 2015 amending the Annexes to Implementing Decision 2011/630/EU as regards the equivalence between officially tuberculosis-free bovine herds in Member States and in New Zealand and the information in the model animal health certificate on the quantity of semen

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 21. mai 2015 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23, tredje ledd. Forskriften er fastsatt uten høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter tredjelandslisten i vedlegg I til beslutning 2011/630/EU med en ny liste. Samtidig erstatter den helsesertifikatmodellen i seksjon A i del 1 i vedlegg II til samme beslutning, dvs. sertifikatmodellen som skal brukes dersom sæden blir sendt fra seminstasjonen den er oppsamlet på, med en ny modell .

Endringen fra den gamle til den nye tredjelandslisten er at det for New Zealand er tatt inn en merknad om at storfebesetninger som er klassifisert som "C2" etter New Zealands nasjonale program for kontroll av storfetuberkulose anses å ha samme status som storfebesetninger som er anerkjent som offisielt tuberkulosefrie etter direktiv 64/432/EØF.

Endringene fra den gamle til den nye helsesertifikatmodellen er at det totale antall strå ikke lenger skal oppgis i rubrikk I.28 men kun i rubrikk I.20. I tabellen i rubrikk I.28 er det isteden tatt inn en ny kolonne der en skal oppgi antall strå i forsendelsen som er oppsamlet fra en bestemt okse på en bestemt dato og som oppfyller bestemte krav mhp. blåtunge og epizootic haemorrhagic disease. I en overgangsperiode, som varer t.o.m. 30. juni 2015, tillater rettsakten at sæd kan følges av helsesertifikat etter den gamle modellen dersom sertifikatet ikke er utstedt senere enn 1. juni 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norske importører og Mattilsynet må påse at forsendelser av oksesæd som importeres fra tredjestater og som sendes fra seminstasjonen sæden er oppsamlet på følges av helsesertifikat etter den nye modellen. For øvrig har ikke rettsakten økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 7. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/569/EU
Celexnr.: 32015D0569

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen