Endr. importbetingelser mat og fôr fra Japan mars 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/328 av 2. mars 2015 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 322/2014 når det gjelder innførselsdokumentet for fôrvarer og næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/328 of 2 March 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 322/2014 as regards the entry document to be used for feed and food of animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 2. mars 2015, med ikrafttredelse 6. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 322/2014, som gir regler om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan.

Rettsakten, 328/2015, innfører et nytt innførselsdokument som skal følge animalske produkter omfattet av forordning (EU) nr. 322/2014. Dette er gjort ved å oppdatere artikkel 9 og 12 som henviser til hvilke innførselsdokumenter som skal benyttes ved import av animalske produkter. Innførselsdokumentet som skal benyttes for animalske produkter er CVED (Common Veterinary Entry Document), som er gitt i forordning (EF) nr. 136/2004, vedlegg III.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har oppdaget at innførselsdokumentet som er nevnt i dagens regelverk kun er beregnet for ikke-animalske produkter, jfr. CED - Common Entry Document nevnt i forordning (EF) nr. 669/2009. For sikre at man har et innførselsdokument i forordning (EU) nr. 322/2014 som også er beregnet på animalske produkter har Kommisjonen gjennomført en endring av forordning (EU) nr. 322/2014, slik at man nå også har en henvisning til et CVED-dokument i regelverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at denne endringen ikke vil medføre noen endring i forhold til kostnader ved import av produkter fra Japan som følger dette regelverket. Ved at man nå får henvist til et riktig innførselsdokument for animalske produkter, vil importen av disse produktene kunne utføres smidigere.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer endringen med oppdateringen av et innførselsdokument for animalske produkter som fornuftig og støtter dette. Mattilsynet vurder også at denne endringen ikke vil medføre kostnadsmessige eller administrative konsekvenser, hverken for Mattilsynet eller næringen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/0328
Celexnr.: 32015R0328

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 06.03.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker