Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av 661/2009

Kommisjonsforordning (EU) 2015/166 av 3. februar 2015 som supplerer og endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder inkludering av spesifikke prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav, og som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 109/2011 og (EU) nr. 458/2011

Commission Regulation (EU) 2015/166 of 3 February 2015 supplementing and amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of specific procedures, assessment methods and technical requirements, and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Regulations (EU) No 1003/2010, (EU) No 109/2011 and (EU) No 458/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 3. februar 2015, og trådte i kraft i EU den 23. februar 2015.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 27.03.15, med høringsfrist satt til 08.05.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 11. juni 2015, beslutning nr. 141/2015. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 15. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2015/166 fastsetter detaljerte bestemmelser for prosedyrer, tester og tekniske krav for typegodkjenning av kjøretøy i gruppe M, N og O samt komponenter og separate enheter til disse kjøretøyene. Videre endrer forordningen noen vedlegg i direktiv 2007/46/EF for å tilpasse dem til den tekniske utviklingen. Det fastsettes følgende prosedyrer med hensyn til typegodkjenning:

  • Når det gjelder ny teknologi eller nye prinsipper/konsepter som er i overensstemmelse med artikkel 20 i direktiv 2007/46/EF.
  • Når det gjelder kjøretøy, komponenter og systemer som har EU-typegodkjenning (og merket med "e"), så kan denne godkjenningen brukes i stedet for ECE-typegodkjenning (som er merket "E").   Dette gjelder på de tekniske kravområder som er omfattet av ECE-regulativer.
  • Når det gjelder fabrikant som er utpekt som teknisk prøveinstans i henhold til vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF.
  • Når virtuell prøvemetode har vært brukt i henhold til direktiv 2007/46/EF.

Videre inneholder forordningen bestemmelser angående søknad om EU-typegodkjenning hvor det anvendes komponenter som både er merket med "e" (EU-typegodkjent) eller "E" (ECE-typegodkjent). Det fremgår at komponenter som har EU-typegodkjenning og er merket med "e" skal aksepteres, selv om de brukes i stedet for komponenter som skulle vært godkjent i henhold til ECE-regulativene. Bakgrunnen for dette er følgende: Med virkning fra 1/11-2014 skal komponenter m.m. innenfor en del kravområder være i henhold til forordning 661/2009 (ECE-typegodkjent). Imidlertid har det vist seg vanskelig for bransjen å tilpasse seg dette. De har også restlagre med komponenter m.m. som er EU-typegodkjent. I lys av dette tillates det fortsatt at e-merkede komponenter benyttes ved EU-typegodkjenning.

Artikkel 3 inneholder bestemmelser om typegodkjenning. Dersom den kjøretøytype/komponent/separat teknisk enhet som fremstilles for typegodkjenning tilfredsstiller relevante tekniske bestemmelser og sikrer produksjonssamsvar med ECE-regulativer som er gjort obligatoriske ved forordning (EF) nr. 661/2009, og søkeren oppfyller de relevante krav når det gjelder merking av komponenter, skal typegodkjenningsmyndigheten utstede EU-typegodkjenningsnummer i henhold til nummereringsystemet som fremgår av vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. Videre er det bestemt at dersom det søkes om typegodkjenninger i henhold til artikkel 20 i direktiv 2007/46/EU for ny teknologi, skal samme nummereringsystem brukes.

En fabrikant kan utpekes til teknisk prøveinstans. De generelle betingelsene for dette er fastsatt i vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF. Dersom en fabrikant er utpekt som teknisk prøveinstans og har testet komponenter, skal typegodkjenningsmyndigheten utstede EU-typegodkjenningsnummer i henhold til nummereringsystemet i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. Det samme er tilfelle dersom virtuelle prøvemetoder er benyttet.

ECE-regulativ nr. 90 omhandler krav til bremsebelegg, bremsetromler og bremseskiver, og artikkel 7 angir når ECE-regulativ nr. 90 trer i kraft for forskjellige kjøretøykategorier.

Artikkel 8 omhandler styrke til førerhus på nyttekjøretøy (kjøretøygruppe N). Med virkning fra 30. januar 2017 skal det ikke utstedes typegodkjenninger til nye typer kjøretøy i gruppe N dersom førerhuset ikke kan dokumenteres etter ECE-regulativ 29. For nye registreringer er datoen satt til 30. januar 2021.

Videre endres artikkel 1 i forordning (EU) nr. 109/2011 hvor virkeområdet gjelder kjøretøy i gruppe N og O, og på avskjermingsystemer som er beregnet for bruk på kjøretøy i gruppe N og O.

Vedleggene til forordning 2015/166 er som følger:

Vedlegg I omhandler administrative bestemmelser ved typegodkjenning av kjørtøyer, komponenter og separate tekniske enheter når det gjelder gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009.

Vedlegg II endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 661/2009 (vedrørende forordningens virkeområde for avskjerming hvor kravene begrenses til Kjøretøy i gruppe N og O.

Vedlegg III endrer vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Vedlegget lister opp obligatoriske ECE-regulativer.

Vedlegg  IV endrer vedlegg I, IV, XI, XV, og XVI i direktiv 2007/46/EF. I vedlegg er overskriften endret slik at oversikten også gjelder komponenter og andre teknsike enheter.  Dette omfatter endringer for innstigningsforhold i bil, krav til førerhus på lastebil, tyverisikring. Videre inneholder denne lliste over ECE-regulativer og direktiv/forordninger som skal anvendes ved godkjenning av kjøretøy.

Vedlegg V endrer vedlegg II til forordning (EU) nr. 1003/2010.  Dette gjelder plassering av kjennemerke.

Vedlegg VI endrer vedlegg I og IV til forordning (EU) nr. 109/2011. Dette gjelder montering av avskjermingsystemer.

Vedlegg VII endrer vedlegg I del 2 til forordning (EU) 458/2011.hvor det er foretatt endringer i EU`S typegodkjenningsattest.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Rettsaktene som nå blir endret ved den nye forordningen er inntatt i forskrift 15. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil bli tatt inn i § 3 og vedlegg 1 til nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke være representert i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/166/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2015
Frist returnering standardskjema: 18.03.2015
Dato returnert standardskjema: 18.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.03.2015
Høringsfrist: 08.05.2015
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.06.2015

Lenker

Til toppen