Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/661 av 28. april 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og DSM 26072 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling til eggproduksjon og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og til liv (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/661 of 28 April 2015 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and DSM 26702 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattennig and reared for laying (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fjørfefôr. Preparatet består av to enzymer som er framstilt ved hjelp av to stammer av Penicillium funicolosum (Talaromyces versatilis IMI 378536), og den ene  stammen er genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til smågris, slaktegris og fjørfe, men da klassifisert i gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er lik for alle fjørfeartene. Det er ingen andre bestemmelser om bruken av preparatet. Nytt bruksområde er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at preparatet er trygt og at det har effekt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. mai 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakt medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forksriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat å velge blant til bruk i  fjørfefôr. Fordelen med dette preparatet er at et kan brukes i fôr til alle fjørfearter, bortsett fra verpehøner og kalkun. Det kan forenkle fôrindustriens innkjøp, lagerhold og bruk av enzympreparater til fjørfefôr. Om de vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inklueringsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er atskillig godkjente enzympreparater med samme formål å velge blant til bruk i fjørfefôr. Så lenge de er trygge og har ønsket effekt, er godkjenninger greit, mener Mattilsynet. Det vil være markedet som avgjøre omfanget av bruken.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0661
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0661

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2015
Høringsfrist: 26.05.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen