Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/662 av 28. april 2015 om godkjenningen av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/662 of 28 April 2015 concerning the authorisation of L-carnitine and L-carnitine L-tartrate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av to carnitinpreparater som fôrtilsetningtsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Preparatene er kjemisk framstilt, har en renhet på > 97% og det er ikke foreslått noen restriksjoner på bruken i fôr. Siden det ikke er foretatt endringer i preparatene fra den tidligere godkjenningen, er det foreslått en overgangsordning der preparatene som er produsert etter tidligere godkjenning kan benyttes. Det er satt visse betingeler for overgangsperioden, der restalger av preparater og premiks der de inngår kan brukes opp. Den har ulik lengde for bruk i fôr til matproduserende dyr og til kjæledyr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr. Den har varighet 19. mai 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til rettsakt får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Med den overgangsperioden som er foreslått, kan restlager produsert etter tidligere godkjenning, på visse betingleser brukes opp. Det  er en ressursvennlig og god løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementt, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relvant og akseptabel.

Siden dette er en re-godkjenning får rettsakten ingen konsekvenser. Det er ikke gjort materielle endringer i den opprinnelige godkjenningen, og virksomhetene har fått en god overgangsperiode for å tilpasse seg det nye regelverket..

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0662
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema: 25.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen