Godkjenning av maritim utdanning i Japan

Godkjenning av maritim utdanning i Japan i henhold til direktiv 2008/106

Commission Implementing Decision 2014/935/EU of 17 December 2014 on the recognition of Japan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2014/935/EC av 17. desember 2014  vedtatt å anerkjenne Japan med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen, som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.

Etter anmodning fra Kypros har Kommisjonen vurdert japanske myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Japan slik at sertifikater utstedt av denne staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Japan etter en samlet vurdering overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.  Dette innebærer at EUs medlemsstater og Norge kan anerkjenne bemanning med sertifikater utstedt av Japanske myndigheter, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt for Norge til bruk av bemanning fra Japan.

Kommisjonen har behandlet saken i kommisjonens rådgivende komite COSS 34 (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og fått tilslutning fra EUs medlemsstater. Norge er representert i komiteen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NFD med taleadgang på linje med medlemsstatene, men deltar ikke i voteringen for formell posisjon til kommisjonens forslag. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktiv 2008/106 om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner er gjennomført i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Det følger av forskriftens § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen. Det samme vil være tilfelle for stater som eventuelt mister sin anerkjennelse. Nasjonalt regelverk vurderes dermed å være i samsvar med beslutningen

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/935/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EF
Celexnr.: 32014D0935

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2015
Frist returnering standardskjema: 19.02.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker