Revisjonsstudie, økodesign energimerke husholdningsoppvaskmaskiner

Revisjon av energimerkeforordning 1059/2010 og økodesignforordning 1016/2010 for husholdningsoppvaskmaskiner

Revision of the Energy Label regulation 1059/2010 and of the Ecodesign Regulation 1016/2010 on dishwashers

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble avsluttet i juni 2017 og et møte i samrpådsforum er planlagt høsten 2017.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen avsluttet i juni 2017 en revisjonsstudie som skal danne grunnlag for en revisjon av energimerkeforordning 1059/2010 og økodesignforordning 1016/2010 for husholdningsoppvaskmaskiner. Planen er å diskutere resultatene/arbeidsdoklumenter for reviderte forordninger i et møte i samrådsforum i løpet av høsten 2017. Gjeldende forordninger er gjennomført i Norge med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. De reviderte forordningene vil eventuelt gjennomføres i Norge ved forskriftsendringer etter at forordningene har trådt i kraft i EU.

Regelverket har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, f.eks.  ved å fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Regelverket ligger under rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF) og energimerkedirektivet for produkter (2010/30/EU). Forordningene pålegger produsenter og importører i EØS å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Studiet munner ut i forslag til eventuelle endringer av de gjeldende forordninger, f.eks. skjerping av gjeldende krav, innføring av nye typer krav eller justering av forordningens virkeområde. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

Artikkel 7 i forordning 1016/2010 oppgir at studien særlig skal vurdere måletoleransene i bilag III, muligheten for å fastsette krav til vaskemaskiners vannforbruk og potensiell varmtvannstilkobling.

Studiets forslag til endringer i gjeldende forordninger

Dagens omfang i virkeområdet reduseres til å kun innbefatte:

 • Husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig elnettilslutning

Produkter som foreslås å tas ut fra gjeldende forordning

 • Husholdningsoppvaskmaskiner som også kan drives av batterier
 • Husholdningsoppvaskmaskiner som selges til annen bruk enn i husholdninger
 • Husholdningsoppvaskmaskiner til innbygning


Mulige endringer i økodesignkravene:

 • Bedre definert testsyklus slik at den blir mer realistisk, f.eks. ved å inkludere flere programmer, herunder program for halvfulle maskiner
 • Krav til maksimal varighet for programtid for standard eco-program
 • Minstekrav til skylleevne
 • Strengere krav til energieffektivitet
 • Krav til maksimalt tillatt vannforbruk
 • Krav til maksimalt tillatt elforbruk i tilstander med redusert forbruk f.eks. left-on-, hviletilstand, og nettverkhviletilstand mv.
 • Forbedret formel til beregning av energieffektivitetsindeksen, EEI, f.eks. ved å utelate elforbruket i hviletilstand og andre tilstander med redusert forbruk, eller inkludere økende trommelvolum
 • Krav til forbedret holdbarhet og reparasjonsmulighet i tilknytning til sirkulær økonomi

Mulige endringer av energimerkekrav:

 • Flere opplysninger på energimerket f.eks. informasjon om programvarighet for standard eco-program, oppvaskevne, mulighet for varmtvannstilkobling og energiforbruk ved ulike oppvaskprogrammer
 • Gå tilbake til opprinnelig A-G energiklasseskala (jfr.ny energimerkeforordning som erstatter energimerkedirektivet for produkter). Dvs at +-ene fjernes fra skalaen

Smart-tilpasning av apparater er diskutert i studien, men man har valgt å ikke gå videre med temaet da flere betingelser for å kunne stille slike krav ikke er oppfylt. Kommisjonen tar forøvrig opp temaet på horisontalt nivå i Ener lot 33 Preparatory study on Smart Appliances. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjorde oppstarten av studien kjent på NVEs hjemmesider den 9. mars 2015. Vi oppfordret norske interessenter om å engasjere seg i studien.

Vurdering

Et potensielt krav om at energimerket skal opplyse om eventuell varmtvannstilkobling, vil ikke ha noen betydning for norske forhold siden vannet i så fall er oppvarmet med elektrisitet i forveien. Oppvaskmaskiner er ikke blant NVEs prioriterte produkter.

Andre opplysninger

Notatet er oppdatert på bakgrunn av de foreløpige rapportene for Task 1 – 7.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1016/2010 og 1059/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker