Økodesign, revisjon av 1016/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

Kommisjonsforordning (EU) ../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner som opphever forordning (EU) nr. 1016/2010 med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner og endrer forordning nr. 1275/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand(*)

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers repealing Regulation (EU) No 1016/2010 with regard to ecodesign requirements for household dishwashers and amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Arbeidsdokumentet ble behandlet i Samrådsforum 19. desember 2017. Det antas at et forslag til revidert økodesignforordning for husholdningsoppvaskmaskiner vil behandles i Forskriftskomiteen i før eller etter sommeren 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt frem et arbeidsdokument som er et utkast til revidert økodesignforordning for husholdningsoppvaskmaskiner. Gjeldende kommisjonsforordning nr 1016/2010, er gjennomført i Norge med økodesignforskriften. Den reviderte forordningene vil eventuelt gjennomføres i Norge ved forskriftsendring etter at forordningene har trådt i kraft i EU.

Regelverket har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, f.eks. ved å fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Regelverket ligger under rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF). Forordningene pålegger produsenter og importører i EØS å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energi- og klimamål.

Forslag til virkeområde

 • Husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig el-nettilslutning
 • Husholdningsmaskiner med alminnelig el-nettilslutning som også kan drives med batterier.
 • Husholdningsoppvaskmaskiner til innbygning

Forslag til økodesignkrav - både generiske og spesifikke krav

Generiske krav

 • Maskinens energiforbruk skal beregnes på grunnlag av et definert normalprogram benevnt som «ECO».
 • Andre program, som kan forlede forbrukeren til å tro at disse er normalprogram, skal ikke brukes. Programnavn som «normal», «daglig» eller «standard» tillates ikke benyttet for maskinen.
 • Bruksanvisningen for maskinen skal bla informere om
  • at manuell forhåndsskylling av dekketøyet er unødvendig og leder til høyere vann- og energiforbruk. 
  • at maskinoppvask forbruker normalt mindre vann- og energi enn håndoppvask
  • at vask ved full maskin bidrar til redusert vann- og energiforbruk
  • programvarighet og vann- og energiforbruk for hovedprogrammene
  • vedlikehold av maskinen for å lette reparasjoner og bidra til forlenget levetid

 • Informasjon knyttet til reparasjon og håndtering av utrangerte maskiner
  • For maskiner med varmepumper skal  navn på kjølemedium oppgis
  • Tilgang til diverse detaljert vedlikeholds- og reparasjonsinformasjon  

  Spesifikke krav

 • Energieffektivitetskravene skjerpes
 • Krav til vaskeevne opprettholdes
 • Krav til tørkeevne opprettholdes
 • Krav til energiforbruk i av- og påtilstand.

Virkningsdato for alle krav foreslås til 1. desember 2020.

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).


Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 2018 /xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at gjennomføringen av den reviderte kommisjonsforordningen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter siden vi allerede har gjennomført forordningen som revideres.

For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjorde oppstarten av studien kjent på NVEs hjemmesider den 9. mars 2015. Vi oppfordret norske interessenter om å engasjere seg i studien. Den 7. desember 2017 la NVE ut en høring av arbeidsdokumentene på sine hjemmesider. Arbeidsdokumentene skulle behandles i Samrådsforum den 19. desember. Ingen høringsinnspill kom inn.  

Vurdering

Andre opplysninger

Notatet er oppdatert på bakgrunn av arbeidsdokumentene til Samrådsforum 19. desember 2017

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 1016/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen