Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjon av 1016/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1016/2010

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til revidert forordning ble behandlet i forskriftskomiteen 8.1.2019. Økodesignforordningene følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og kommisjonens forslag til revidert forordning er sendt til behandling i Råd og Parlament med frist 13.05.2019. Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.3.2019).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler oppvaskmaskiner til husholdningsbruk og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Den reviderer gjeldende forordning 1016/2010 som stiller krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner. Forordning 1016/2010 ble gjennomført i Norge i 2013 med økodesignforskriften.

Utbredelsen av oppvaskmaskiner i EU øker og dette fører til at både vann- og energiforbruk til oppvaskmaskiner øker. Ved å skjerpe gjeldende økodesignkrav kan økningen i vann- og energiforbruk begrenses. EU har anslått at den aktuelle forordningen vil kunne bidra til å redusere elektrisitetsforbruket til oppvaskmaskiner i EU med 2,1 TWh per år i 2030.  Økodesignforordningens virkeområde er husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig el-nettilknytning, husholdningsmaskiner med alminnelig el-nettilslutning som også kan drives med batterier samt innbygningsapparater. Forordningen stiller energieffektivitetskrav, funksjonskrav, ressurseffektivtetskrav og informasjonskrav. Ressurs- og informasjonskravene skal understøtte EUs sirkulærøkonomisatsing. Eksempel på slike krav er design av produktet med tanke på reparasjon og gjenbruk samt fremtidig enkel demontering, resirkulering og gjennvinning, merking av kjølemediet i en eventuell varmepumpe og informasjon til profesjonelle reparatører. I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 6 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at oppvaskmaskinens vann- og energiforbruk ikke skal økes og at andre ytelsesparametere ikke skal forverres som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren

Kravene i forordningen får virkning 1. mars 2021.  

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjorde oppstarten av revisjonsstudien kjent på NVEs hjemmesider den 9. mars 2015. Vi oppfordret norske interessenter om å engasjere seg i studien. Den 7. desember 2017 la NVE ut en høring av arbeidsdokumentene på NVEs hjemmesider. Ingen høringsinnspill kom inn. Utkast til revidert forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider 8.12.2018. NVE mottok ingen høringsinnspill.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det konkluderes med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 1016/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen