Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk og støysvake kjøleapparater som opphever forordning (EF) nr. 643/2009 når det gjelder miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances and low noise refrigerating appliances repealing Regulation (EC) No 643/2009 with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances repealing Regulation (EC) No 643/2009 with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Samrådsforum ble avholdt 6. desember 2017 og NVE forventer at møte i forskriftskomiteen vil kunne avholdes rett før eller etter sommeren 2018.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har startet en revisjon økodesignforordning 643/2009 for kjøle- og fryseapparater. Forordning 643/2009 ligger under økodesigndirektivet (2009/125/EF) og er gjennomført i Norge med økodesignforskriften. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der medlemmene i Samrådsforum kan kommentere på utkastet til revidert forordning.

Forslag til virkeområde

  • Elektriske husholdningskjøle- og fryseapparater som er knyttet til el-nettet og med volum mellom 10 og 1500 liter.'
  • Elektriske støysvake kjøle- og fryseapparater som er knyttet til el-nettet og med volum mellom 10 og 60 liter.   

Gjeldende forordning 643/2009 omfatter også batteridrevne apparater, men disse foreslått ekskludert i den reviderte forordningen.

Forslag til økodesignkrav

Energieffektivitetskrav

Energieffektivitet uttrykkes skal fortsatt uttrykkes som en energieffektivitetsindeks, EEI. Imidlertid er beregningsmåten endret slik at verdiene endrer skala og de nye verdiene blir oppgitt i %. Kravene foreslås innført i to trinn.

1. april 2020:

EEI %
Husholdnings kjøle- og fryseapparater (unntatt vinlagringsskap) ≤ 125
Vinlagringsskap (hadde ikke energikrav til seg i 643/2009) ≤ 155
Støysvake kjøleapparater ≤ 300

1. april 2023:

EEI %
Husholdnings kjøle- og fryseapparater (unntatt vinlagringsskap) ≤ 100
Vinlagringsskap (hadde ikke energikrav til seg i 643/2009) ≤ 155
Støysvake kjøleapparater ≤ 250

Sammenligner man EEI for husholdnings kjøle- og fryseapparater i forslaget til ny skala med nåværende skala i gjeldende regulering 643/2009, tilsvarer EEI= 100% på ny skala en EEI=30 på nåværende skala. Dagens minimumskrav i gjeldende forordning er EEI < 42. Den foreslåtte nye skalaen er basert på at minste livssykluskostnad (LLCC) er satt til 100%.

Produktinformasjonskrav

1. april 2020: Bruksanvisninger og hjemmesider skal inneholde informasjon om produktet og veiledning i mest mulig energieffektiv bruk av produktet. Det er også bestemte krav til informasjon, i alt 26 elementer, i den tekniske dokumentasjonen.

Andre typer krav

1. april 2020: Det er forbudt å designe produktet slik at dets ytelse under en testsituasjon, automatisk endres til mer fordelaktige verdier enn det som er oppgitt i den tekniske dokumentasjon. Det er også krav om at pakninger skal kunne erstattes og krav om tilbakestilling av hurtigfrysfunksjon. Kombiskap tilpasset drift under + 16 C og som har én termostat og én kompressor, skal være utstyrt med en vinterbryter som automatisk slår seg av og på for å opprettholde fryseavdelingens korrekte temperatur.

Smart-tilpasning av apparater er diskutert i den kravforberedende studien, men man har valgt å ikke gå videre da kommisjonen tar opp temaet på horisontalt nivå i Ener lot 33 Preparatory study on Smart Appliances.  

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).


Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 20xx /xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden det er snakk om en revidering av en forordning som allerede er gjennomført i Norge, antas det at den reviderte versjonen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter utover de eksisterende.

For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 19. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 19. desember 2017 publiserte NVE en høring av de fremlagte arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum som ble avholdt 6. desember 2017. NVE mottok ingen høringsinnspill.  

Vurdering

Så langt er det ingen ting som tyder på at revisjonen av forordningen vil kunne ha spesielle konsekvenser for norske forhold.

Andre opplysninger

Notatet er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene som Kommisjonen sendte ut til møtet i Samrådsforum 6. desember 2017.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen