Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX laying down ecodesign requirements for refrigerating appliances pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 643/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til forordningen ble behandlet i forskriftskomiteen 10. desember 2018. Forordningen omfattes av prosedyren Regulatory with Scrutiny (art 5a par. 1-5) og er nå sendt til Råd og Parlament med frist for tilbakemelding den 22.4.2019.

Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.03.2019).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler kjøle-fryseapparater til husholdningsbruk og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Forordningen er en revisjon av gjeldende økodesignforordning 643/2009 for kjøle-fryseapparater til husholdningsbruk og som er gjennomført i Norge med økodesignforskriften.

Summen av primærenergibesparelsene i EU fra revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for kjøleapparater til husholdninger er beregnet til å bli 10 TWh/år i 2030. Virkeområdet for den reviderte forordningen er som tidligere elektriske husholdningskjøle- og fryseapparater som er knyttet til el-nettet og med volum større enn 10 liter og mindre enn eller lik 1500 liter, men den reviderte forordningen fastsetter også energieffektivitetskrav til vinskap. I tillegg til energieffektivitetskrav, foreslås også bestemte funksjonskrav, ressurseffektivtetskrav og informasjonskrav for de omfattede produktene. Ressurs- og informasjonskravene er særlig knyttet til sirkulærøkonomi. Kravene gjelder feks  tilgang til reservedeler, profesjonelle reparatørers tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon,demontering av produktet på en minst mulig ødeleggende måte og med bruk av vanlig verktøy samt minimum varighet på garantien. Den reviderte forordningen stiller også energieffektivitetskrav til vinskap og det er tatt inn en ny bestemmelse om forbud mot å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i den tekniske dokumentasjonen (artikkel 6 Circumvention).

Kravene foreslås innført i to trinn, 1. mars 2021 og 1.mars 2024.  

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 19. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 19. desember 2017 publiserte NVE en høring av de fremlagte arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum som ble avholdt 6. desember 2017. NVE mottok ingen høringsinnspill. Den 16. november 2018 publiserte NVE en høring av utkastet til revidert økodesignforordning som ble votert over i møte i forskriftskomiteen 10. desember 2018. NVE mottok ingen innspill.  

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det konkluderes med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen