EgenskapVerdi
Notat id:25191
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XIII. Transport
Sortering Vedlegg/protokoll:18
Kapittel i EØS-avtalen:V. Sjøtransport
Sortering Kapittel:4

Tittel:

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2014 av 17. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 391/2009 med hensyn til Den internasjonale maritime organisasjons (IMO) vedtak av visse regler og tilknyttede endringer av visse konvensjoner og protokoller


{"name":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2014 av 17. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 391/2009 med hensyn til Den internasjonale maritime organisasjons (IMO) vedtak av visse regler og tilknyttede endringer av visse konvensjoner og protokoller","depName":"NFD","description":{"description":"<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten gjelder forholdet mellom forordning 391/2009/EU om klasseselskap&nbsp;(RO)og FNs sj&oslash;fartsorganisasjon vedtatte regler om klasseselskap (RO-koden og III-koden).</p>\r\n\r\n<p>I henhold til forordning 2099/2002/EC som etablerer the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) har Kommisjonen gjennomf&oslash;rt en prosedyre for&nbsp;samsvarsvurdering av&nbsp;endringer i internasjonale instrumenter. Resultatet av samsvarsvurderingen p&aring;viser&nbsp; uoverensstemmelser mellom IMOs regelverk og EU regelverk. Kommisjonens gjennomf&oslash;ringsforordning gjenspeiler dette slik at&nbsp;deler av RO-koden og III-koden utelates fra definisjonen av internasjonale konvensjoner slik begrepet er benyttet i rettsakten.</p>\r\n\r\n<p>F&oslash;lgende deler av III-kodens del II&nbsp;holdes utenfor definisjonen av &quot;internasjonale konvensjoner&quot; i 391/2009:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>16.1 (bestemmelsen er i strid med skillet mellom et klassifikasjonsselskaps private tjenester, og organisasjonens&nbsp;offentligrettslige oppgaver hvor organisasjonen handler p&aring; vegne av flaggstaten,&nbsp;som er et sentralt skille i forordning&nbsp;391/2009)</li>\r\n\t<li>18.1 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i 391/2009 om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare&nbsp;med hensyn til&nbsp;den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)</li>\r\n\t<li>19 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i 391/2009 om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>F&oslash;lgende deler av RO-kodens del II holdes utenfor definisjonen av &quot;internasjonale konvensjoner&quot; i 391/2009:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>1.1 (definisjonen av RO i koden er i strid med 391/2009 ved at sistnevnte angir at RO er en organisasjon anerkjent&nbsp;av EU-kommisjonen og ikke en som utnevnes av flaggstaten selv)</li>\r\n\t<li>1.3 (bestemmelsen er i strid med skillet mellom et klassifikasjonsselskaps private tjenester, og organisasjonens offentligrettslige oppgaver hvor organisasjonen handler p&aring; vegne av flaggstaten, som er et sentralt skille i forordning 391/2009)</li>\r\n\t<li>3.9.3.1 (bestemmelsen er i strid med 391/2009 og bestemmelsene om &quot;mutual recognition&quot; av klassesertifikater for materiell, utstyr og komponenter)</li>\r\n\t<li>3.9.3.2 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i 391/2009 om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)</li>\r\n\t<li>3.9.3.3 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i 391/2009 om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige, &oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Forordning 391/2009 m&aring; ses i sammenheng med direktiv 2009/15. Regjeringen har besluttet &aring; innlemme rettsaktene i E&Oslash;S avtalen. Myndighet til &aring; ilegge &oslash;konomiske sanksjoner legges til ESA. Forordningen medf&oslash;rer behov for lovendring av skipssikerhetsloven.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>De bestemmelser som er funnet i uoverensstemmelse med&nbsp;EUs regler&nbsp;retter seg&nbsp;i stor grad&nbsp;mot de nasjonale&nbsp;administrasjoner og deres&nbsp;forhold til RO. Enkelte punkter knyttet til anerkjennelse, oppf&oslash;lging, rapportering&nbsp;og kontroll av RO f&oslash;lger allerede av direktiv 94/57/EC som er en del av E&Oslash;S-avtalen, og at&nbsp; forskjeller knyttet til RO i relasjon til IMO og EU&nbsp;p&aring; disse omr&aring;dene allerede eksisterer&nbsp;uten at det byr p&aring; st&oslash;rre praktiske utfordringer.&nbsp;Dette er forhold som det er naturlig &aring; implementere gjennom prosedyrer og som videre vil gjenspeiles i RO-avtalene og oppf&oslash;lgingen av disse.</p>\r\n","draftno":25191,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forordning 391/2009 om felles regler og standard for klasseselskap og inspeksjon av skip regulerer&nbsp;sammen med&nbsp;direktiv 2009/15/EC,&nbsp;klasseselskapers inspeksjonsvirksomhet for EUs medlemsstater. Stortingets samtykke til innlemmelse av forordning 391/2009 innhentes etter Grunnlovens &sect; 26. annet ledd.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p>Kommisjonen mener det er motstrid mellom forordningen og FNs sj&oslash;fartsorganisasjons (IMOs) regelverk. N&aelig;rings- og fiskeridepartementet deler ikke dette synspunkt, men mener snarere at forordningens ordlyd kan fortolkes i overensstemmelse med IMOs regler, som Norge er bundet av. Kommisjonen vil&nbsp;imidlertid&nbsp;gjennom&nbsp;sin fortolkning kunne anvende forordningen overfor tredjeland p&aring; en m&aring;te som er i strid med havrettens prinsipp om flaggets suverene jurisdiksjon p&aring; skip i eget register. Norge kan ikke slutte seg til en slik anvendelse da dette vil v&aelig;re i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.&nbsp; Kommisjonsforordningen vil&nbsp;derfor gjennomf&oslash;res p&aring; en m&aring;te som sikrer ivaretakelse av norske internasjonale&nbsp;forpliktelser. Dette vil gj&oslash;res gjennom en ensidig erkl&aelig;ring som avgis og vedlegges e&oslash;s komiteens vedtak. &nbsp;P&aring; den bakgrunn anses rettsakten som relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\nInnholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"1355/2014","basisArticleno":"391/2009","celexno":"32014R1355","changed":"2016-06-01T14:35:52.497","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":25191,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XIII. Transport","eeaAttachmentChapter":"V. Sjøtransport","eeaAttachmentChapterIndex":4,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":18,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Implementing Regulation (EU) No 1355/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the adoption by the International Maritime Organization (IMO) of certain Codes and related amendments to certain conventions and protocols","established":"2015-03-22T16:40:49","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1355&from=EN","komLink":null,"komno":null,"lawChange":false,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":20473,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2016-06-01T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Regler og standarder for klasseselskap - Endringer i forordning pga RO-koden og III-koden","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2014-12-10T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2015-04-01T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Transport","suId":23,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2014 av 17. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 391/2009 med hensyn til Den internasjonale maritime organisasjons (IMO) vedtak av visse regler og tilknyttede endringer av visse konvensjoner og protokoller","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2016-06-01T14:36:02.543","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":25191,"pubnoSpecified":true},"suName":"Transport","xoName":"Siv Christin Gaalaas"}