Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - AI Bulgaria

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/205 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 2006/415/EF for angår beskyttelsestiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa subtype H5N1 hos fjørfe i Bulgaria

Commission Implementing Decision (EU) 2015/205 of 6 February 2015 amending Decision 2006/415/EC on protective measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Bulgaria

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning 2006/415/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med HPAI subtype H5N1 hos fjørfe i EØS-området. Bestemmelsene skal hindre spredning av sykdommen og stiller opp krav om opprettelse av soner (A og B) rundt utbruddet.

Med bakgrunn i et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Bulgaria er det opprettet A- og B-soner rundt utbruddet i landet. Denne soneinndelingen endrer vedlegget til rettsaken som viser gjeldende A- og B-soner i EØS-området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2006/415/EF er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Beslutning (EU) 2015/205 endrer kun vedlegget beslutning 2006/415/EF. Bestemmelsene i vedlegget retter seg kun til det affiserte medlemslandet, i dette tilfellet Bulgaria. Vedlegget er derfor tidligere ikke forskriftsfestet i Norge. Beslutning (EU) 2015/205 krever dermed ingen regelverksendring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/205/EU
Celexnr.: 32015D0205

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen