Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 om anvendelse av regnskapsspråk fra tredjeland - endring

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1605 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1605 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 1569/2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directive 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning 2015/1605 ble vedtatt i EU 12. juni 2015, og trer i kraft straks. Da fristen for de betingelser som Kommisjonen har innført for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland utløp 31. desember 2014, gis endringsforordning 2015/1605 anvendelse fra 1. januar 2015.

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften § 5-11 annet ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 fastsetter betingelser for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland i en begrenset periode frem til 31. desember 2014 og utfyller henholdsvis prospektdirektivet (2003/71/EF) og rapporteringsdirektivet (2004/109/EF).

I endringsforordning 2015/1605 forlenges overgangsordningen til 31. mars 2016

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1605/2015
Basis rettsaktnr.: 1569/2007
Celexnr.: 32015R1605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2015
Frist returnering standardskjema: 05.10.2015
Dato returnert standardskjema: 17.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.09.2016

Lenker