Grenseverdi - tropane alkaloider

Forordning (EU) 2016/239 19. februar 2016 som endrer forordning (EC) 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse kornbaserte næringsmidler for spebarn og små barn

Commission Regulation (EU) 2016/239 of 19 February 2016 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of tropane alkaloids in certain cereal-based foods for infants and young children

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har besluttet å endre forordning (EC) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved at det innføres en grenseverdi for tropane alkaloider (TA) i bearbeidede, kornbaserte næringsmidler for spebarn og små barn som inneholder hirse, sorghum/durra eller bokhvete.

Tropane alkaloider (TA) er naturlig plantegift som finnes i flere plantefamilier, herunder korsblomstfamilien, kokafamilien og søtvierfamilien. Viktige nyttevekster som poteter, tomater, aubergine og paprika hører hjemme i sistnevnte. Vi finner også TA i piggeple, en plante som er vanlig forekommende i tempererte og tropiske regioner, og frø fra denne planten kan finnes igjen som urenheter i partier med bl.a. sorghum/durra, hirse og bokhvete. Da disse frøene ikke er så lette å fjerne ved sortering og rensing, kan særlig  produkter som inneholder sorghum/durra, bokhvete og hirse være forurenset med TA.

I henhold til EFSAs rapport om tropane alkaloider (2013) utgjør TA generelt liten folkehelserisiko. TA kan imidlertid væ¦re et problem for spebarn/småbarn da enkeltprøver har vist at denne gruppen kan bli eksponert for TA i mengder som overstiger akutt referansedose ved inntak av kornprodukter som er eller skal blandes ut med melk eller andre væsker. Dette gjelder da først og fremst produkter som inneholder bokhvete, hirse eller sorghum/durra.

Det er identifisert over 200 ulike TAer, men data for forekomst og giftighet er kun kjent for to, nemlig (-)-hyoscyamine og (-)-skopolamin. Atropine er den racemiske blandingen av (-)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin  hvorav kun (-)-hyoscyamin innehar en antikolin effekt, dvs kan påvirke nervesystemet. Ved analyse er det imidlertid ikke alltid mulig å skille mellom (-)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin og siden syntesen av TA i planter leder til (-)- hyoscyamin og (-)-scopolamin og ikke (+)-hyoscyamine, vil analyseresultater for atropin i vegetabilske næringsmidler reflektere forekomst av (-)-hyoscyamin. Kommisjonens forslag er derfor at det settes en grenseverdi på 1 mikrogram per kg for hvert av stoffene atropin og skopolamin. Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdiene skal gjennomføres i henhold forordning (EC) 401/2006, vedlegg I, avsnitt J.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) 1881/2006 gjelder som norsk forskrift jf. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til (EC) 1881/2006  vil bli gjennomført i den norske forskriften ved at den legges til listen over forordninger som endrer forordningen (EC) 1881/2006  i EØS-henvisningsfeltet og i § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye grenseverdier for tropane alkaloider er relatert til EFSAs vitenskapelige risikovurdering, og er utarbeidet i samråd med ekspertgruppen for landbrukskontaminanter hvor Mattilsynet deltar. Forslaget er ment å bidra til økt helsemessig trygghet for forbrukerne (de minste barna). Oppfølging av grenseverdien fra produsenter og forvaltningens side forventes ikke å medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser mht farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På grunnlag av behovet for å sikre trygge næringsmidler til en særlig sårbar gruppe (de minste barna), har Mattilsynet støttet arbeidet med innføring av en grenseverdi for tropane alkaloider i visse bearbeidede næringsmidler for spebarn og små barn som inneholder bokhvete, hirse eller sorghum/durra. Forordningen anses som akseptabel og EØS-relevant. Den innebærer ingen horisontale utfordringer, eller behov for tilpassningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 239/2016
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32016R0239

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 17.03.2016
Dato returnert standardskjema: 17.03.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker