Import - muslinger fra Peru - forlengelse 2015

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2022 av 10. november 2015 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2022 of 10 November 2015 amending Decision 2008/866/EC, on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 10. november, med ikrafttredelse 13. november 2015.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:
- kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,
- muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b).
Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger beslutning (EU) 2015/2022 gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2015 til 30. november 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Forlengelsen av importforbudet fremstår som fornuftig i forhold til at Peru fortsatt ikke har fått kontroll på hepatitt-A utbruddene i muslinger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Vedtak 2008/866/EF ble tidligere forlenget med ett år, til 30. november 2015, ved beslutning 2014/874/EU.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2022
Celexnr.: 32015D2022

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 25.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker