Utfyllende regler til kapitalkravregler for banker mv (CRR) om offentliggjøring av motsyklisk bufferkrav

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder regulatoriske tekniske standarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalreserve i overenstemmelse med artikkel 440

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555 of 28 May 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the disclosure of information in relation to the compliance of institutions with the requirement for a countercyclical capital buffer in accordance with Article 440

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser til kapitalkravregelverket for banker mv (CRR - europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013). Forordningen gir bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer, i overensstemmelse med artikkel 440 i CRR.

Standarden krever at institusjoner offentliggjør sin geografiske distribusjon av kreditteksponeringer relevante for beregningen av den motsykliske bufferen, samt størrelsen på det institusjonsspesifikke, motsykliske bufferkravet. Dette rapporteres i standardskjemaer vedlagt forordningen. Offentliggjøring skal skje minimum på årlig basis og i sammenheng med publisering av regnskapstall.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instanser merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1555
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R1555

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker