Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om innhold i prospekter - endring

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF når det gjelder elementer vedrørende prospekter og annonsering

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens delegerte forordning 2015/1604 ble vedtatt i EU 12. juni 2015, og trer i kraft straks. Da fristen for de betingelser som Kommisjonen har innført for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland utløp 31. desember 2014, gis endringsforordning 2015/1604 anvendelse fra 1. januar 2015.

Sammendrag av innhold

Etter forordning (EF) nr. 809/2004 kan tredjelandsutstedere benytte indisk GAAP som regnskapsspråk i regnskap som starter før 1. januar 2015. Dette er en overgangsordning i forbindelse med konvergering av indisk GAAP til IFRS. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1604 forlenger overgangsordningen til 1. april 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

En gjennomføring i norsk rett vil medføre endringer av verdipapirforskriften § 7-13 første ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forodningen antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndiges merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1604/2015
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 809/2004
Celexnr.: 32015R1604

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2015
Frist returnering standardskjema: 16.09.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker