Retting av språk- og skrivefeil i forordning 625/2014

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 av 2. juli 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1798 of 2 July 2015 correcting Delegated Regulation (EU) No 625/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forslaget er vedtatt i Kommisjonen, men er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Den tekniske standarden vil gjennomføres i norsk rett med en henvisningsforskrift når CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen korrigerer delegert forordning (EU) nr. 625/2014, som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko.

Korrigeringene er for det meste knyttet til språk- og skrivefeil, og gjelder en rekke av språkversjonene. Felles for alle er en korrigering av artikkel 23(2), hvor punkt (c) blir skilt ut som en separat paragraf av artikkelen for å unngå mistolkninger.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1798
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1798

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen